Wij vragen

Wegens het bereiken van de zittingstermijn van een lid van onze Raad van Toezicht, zijn wij per 1 oktober 2019 op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht Amare Zorgcoaching en Amare Zorg & Zo, samen te noemen ‘Amare’.

Wij zijn op zoek naar een lid dat samen met de andere leden van de RvT het algemeen toezicht op het bestuur van de organisatie vervult. Hij/zij vervult een klankbordfunctie voor algemene en financieel-organisatorische vraagstukken. Het nieuwe lid complementeert de RvT door het inzetten van zijn/ haar expertise op de doelgroep dan wel contact met cliëntenraad.

Over Amare

Amare biedt met ruim 100 medewerkers ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking, dan wel een psychisch probleem. Wij richten ons op meervoudige problematiek binnen een gezin of zelfstandig wonende en hun netwerk in de wijde omgeving van Drunen.

Amare biedt zorg vanuit de Wet Maatschappelijk ondersteuning, Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. Daarnaast werken wij nauw samen met Zorg & Zo, een dochteronderneming van Amare. Deze biedt zorg vanuit de WMO en Zorgverzekeringswet. Hierdoor is Amare in staat om vanuit een breed palet van zorgaanbod een bijdrage in de regio te bieden.

Onze ambitie is dat mensen zo plezierig mogelijk zelfstandig kunnen leven, zelfstandig kunnen wonen en de regie kunnen voeren over hun eigen leven of zo nodig beschermd wonen met ondersteuning. Amare zet zich daar op verschillende manieren voor in. Met onze zorg willen we graag bereiken dat er passende leef-, woon- en werkomstandigheden worden georganiseerd volgens de keuze van de cliënt (al dan niet ondersteund door ouders en/of netwerk) en dat cliënten in staat worden gesteld een eigen plaats in de samenleving in te nemen en zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden. Uitganspunt daarbij is wat iemand kan en niet wat iemand niet kan! Hierbij gaan we uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij richtinggevende kernwaarden.

Besturingsmodel

Amare heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak, fungeert als werkgever van de bestuurder en staat de bestuurder waar nodig terzijde met advies en reflectie.

Amare hanteert de Governance Code Zorg 2017. Deze vormt tevens de leidraad voor het handelen en functioneren van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar, in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast vindt er minimaal jaarlijks een overleg plaats met de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

Profiel

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht verwacht kwaliteiten en eigenschappen van de afzonderlijke leden, die er samen toe leiden dat de Raad zodanig is samengesteld dat: Er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder aanwezig is;

  • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  • Er regionale binding is;
  • Er diversiteit is;
  • De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk, kritisch en zelf reflecterend opereren;
  • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Als gevolg van het vertrek van het lid met aandachtsgebied contact met cliënten vacant. Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zoek is naar een kandidaat met ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring op gebied van de doelgroep.

Voor de overige competenties verwijzen wij naar het algemeen profiel van leden van de Raad van Toezicht van Amare. Zie hiervoor het reglement van de RvT en bijbehorende bijlage (profiel) .

Honorering

Het honorarium is gebaseerd op de normen zoals opgesteld binnen de normen van de NVTZ. En de richtlijnen in het regelement.

Reageren

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 30 augustus 2019 sturen aan mevr. L. de Hondt (secretariaat RvT) via l.d.hondt@amarezorg.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, mevrouw L.P.E. van Milaan via 06 – 2 333 555 8

Procedure

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 18 september 2019.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende