Wij vragen

Een lid van de Clientenraad wordt op ordracht van de zittende leden door de Raad van Bestuur wordt benoemd.

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle cliënten (patiënten en bezoekers) van het ziekenhuis. De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers. De leden wonen in het werkgebied van het ziekenhuis en voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen van het ziekenhuis.

De Cliëntenraad vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en heeft als taak het behartigen van gemeenschappelijke belangen van cliënten. Dit doet hij door het beleid van het ziekenhuis kritisch te volgen en hierover, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad is alert op ontwikkelingen die voor de cliënt van belang (kunnen) zijn en laat zich door/over de organisatiedelen informeren.

De Cliëntenraad bestaat conform het Instellingsbesluit uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden.

Momenteel hebben zeven personen zitting in de raad. De Cliëntenraad wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.

U stelt de belangen van de cliënten voorop en wilt participeren vanuit het cliëntenperspectief.

U kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving en beschikt daarvoor over voldoende bestuurlijk inzicht, sociale en communicatieve vaardigheden.

Van leden van de Cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg in het ziekenhuis in het bijzonder;
 • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis te behartigen;
 • bereid zijn om voldoende tijd te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • woonachtig zijn in het werkgebied van Bravis ziekenhuis;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
 • een kritische, positieve en open houding hebben;
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
 • beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • in teamverband kunnen functioneren.

Ons aanbod

U wordt benoemd voor een eerste zittingstermijn tot 1 januari 2023 met de mogelijkheid van verlenging voor een periode van vier jaar. Het betreft een onbezoldigde functie. De streefdatum van aantreden is 1 januari 2019.

De Cliëntenraad heeft als vaste vergaderdag de woensdagavond (10x per jaar). De overlegvergadering met de Raad van Bestuur vindt plaats op vrijdagochtend (5x per jaar). Binnen de Cliëntenraad zijn commissies ingesteld die de plenair te bespreken onderwerpen voorbereiden. Elk lid van de Cliëntenraad maakt deel uit van twee commissies.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende