Wij vragen

Twee leden van de Raad van Toezicht van Chapeau Woonkringen.

Ons aanbod

TWEE VACATURES LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CHAPEAU WOONKRINGEN

Chapeau Woonkringen

Chapeau Woonkringen bevordert de realisatie en instandhouding van woonvoorzieningen voor mensen met psychische en/of psychosociale problematiek die bij hun zelfstandig wonen intensieve begeleiding behoeven. Financiering van de begeleiding geschiedt vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de wet langdurige zorg (Wlz).
De begeleiding van de bewoners geschiedt door professionele zorgverleners en gaat uit van de autonomie en het herstellend vermogen van de bewoner, zo mogelijk in wisselwerking met diens naastbetrokkenen.
Chapeau Woonkringen organiseert dit door de oprichting en instandhouding van afzonderlijke stichtingen (de ‘Lokale Woonkringen’) die elk zelfstandig een woonvoorziening tot stand brengen en operationeel houden. Deze lokale woonkringen zijn gebaseerd op ouderinitiatieven en hebben een bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De uitvoering doen zij met behulp van hun koepelorganisatie Chapeau Woonkringen, die tevens de bestuurlijke continuïteit garandeert.
Stichting Chapeau Woonkringen is opgericht in 2011 als koepel voor thans 11 lokale woonkringen (afzonderlijke stichtingen) die begeleiding aanbieden aan mensen met een psychische en/of psychosociale problematiek. Deze lokale woonkringen liggen geografisch verspreid door Nederland, de koepelstichting houdt kantoor in ’s Hertogenbosch.

Raad van Toezicht

Chapeau Woonkringen kent een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en een kleine staf.
De verdeling van de bevoegdheden tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder is vast-gelegd in de statuten van de stichting.
De RvT en de bestuurder van Chapeau Woonkringen onderschrijven de algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording zoals beschreven in de Zorgbrede Governance Code.
De RvT bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen en is als geheel samengesteld in lijn met deze profielschets. De samenstelling van de RvT is dusdanig gevarieerd dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren.
De RvT kent de commissies *selectie, bemensing en remuneratie, *kwaliteit en veiligheid en *financiën.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht dient als college in staat te zijn zich met het bestuur te verstaan op strategisch niveau. Dit vereist dat de RvT in zijn geheel beschikt over een goed analytisch inzicht, zich positief-kritisch ten opzichte van de bestuurder opstelt, dit doet op een stimulerende wijze en daarbij op een heldere en prettige wijze communiceert. De RvT is zich daarbij bewust van zijn positie om als college op afstand toezicht te houden.

De Raad van Toezicht in zijn geheel dient over vakinhoudelijke kennis en ervaring te beschikken op de volgende vakgebieden.

 • zorg en welzijn, bij voorkeur een vertegenwoordiger vanuit de doelgroepen van Chapeau;
 • lokaal en/of regionaal bestuur;
 • sociale woningbouw;
 • financieel-economische zaken;
 • organisatiekunde;
 • juridische zaken.

Lid Raad van Toezicht

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende eigenschappen:

 • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Kunnen acteren op HBO/academisch niveau;
 • Affiniteit met de doelgroepen van Chapeau Woonkringen;
 • Beschikt over een actueel en relevant politiek-bestuurlijk netwerk met de bereidheid dit in te zetten;
 • Bezit het vermogen advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • Een open en positief-constructieve houding;
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en besluitvaardig;
 • De juiste balans tussen de vereiste distantie en betrokkenheid;
 • Bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken.

Gezocht: twee leden van de Raad van Toezicht

1. een lid met een profiel 'zorg en welzijn'
2. een lid afkomstig uit organisaties van familieleden van personen met psychische of psychosociale problemen (statuten art.12, lid 6)

Solliciteren en procedure

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de heer Joep Munnichs, directeur bestuurder (M: 06-12 61 93 24) of met de heer Hank van Geffen, voorzitter RvT (M: 06 54 29 23 47). Indien u na het lezen van bovenstaande informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u een korte motivatie en actueel CV mailen naar Stichting Chapeau Woonkringen t.a.v. Esther Hamers: esther.hamers@chapeau-woonkringen.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 24 mei 2019.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende