De Zevenhoek logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Normaal en toch bijzonder

De naam De Zevenhoek is ontstaan uit:

  • de zeven kleuren van de regenboog, waaruit alle andere kleuren zijn samengesteld. Deze staan symbool voor de veelkleurigheid en veelzijdigheid van de kinderen van De Zevenhoek.
  • het priemgetal zeven dat voor ons symboliseert dat onze kinderen uniek zijn.
  • de zevenhoek die het begin van een cirkel vormt.

Ieder mens is uniek met zijn talenten, mogelijkheden en beperkingen. Ieder mens is op zoek naar de voor hem meest ideale levensinvulling waarbij hij gebruik maakt van zijn talenten en mogelijkheden, rekening houdend met zijn beperkingen. Voor de mensen met een verstandelijke beperking is het niet anders. Zij vragen bijzondere aandacht en zorg en een grotere investering van de omgeving om met hun mogelijkheden én onmogelijkheden om te gaan. Samen wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig enerzijds, en het bewandelen van hun eigen weg waar mogelijk anderszijds.

Mensen met een verstandelijke beperking vragen om een open en eerlijke benadering en niet om een betuttelende aanpak. Tegelijkertijd vragen zij om erover te waken dat hun mogelijkheden niet overschat worden. Hoewel niet altijd aan de buitenkant te zien, hebben sommigen van hen moeite met de eisen die in onze samenleving aan hen worden gesteld. Niet de gebruikelijke normen en waarden moeten vanuit dit oogpunt uitgangspunt zijn, maar normen en waarden passend bij het individu, dat zo de ruimte krijgt zijn/ haar eigen leven te leiden. Binnen eigen mogelijkheden en tempo. Net als ieder ander mens die recht heeft op een prettige plek in onze samenleving.

Wonen betekent in de eerste plaats een ‘thuis’ hebben. Een omgeving waarin je je op je gemak voelt, waarin je je geaccepteerd en gewaardeerd voelt om wie je bent en waar je de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft en van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan. Een stek waar je de rust en de aandacht vindt die je nodig hebt. Een thuis dus waar je je ook wezenlijk thuis voelt.

De Zevenhoek streeft naar een huis waar de bewoners zich thuis voelen en waar zij zich gewaardeerd weten. Een huis waar het zorgteam respect toont voor individuele keuzes en waar men elkaar op een positieve manier corrigeert. Gestreefd wordt naar een huis waar men erover waakt dat bewoners niet vereenzamen, zich isoleren, zich vervelen. Een huis waar liefdevolle aandacht is voor een ieder. Waar luisteren veel verder gaat dan slechts het aanhoren van gesproken taal. 

Wat wij vooral nastreven is o.a.:

  • het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.
  • het creëren van een sfeer waarin de bewoners zich (ook in relatie tot medebewoners) verder kunnen ontwikkelen.
  • het scheppen van een klimaat waarin respect is voor ieders persoonlijkheid, privacy en keuzes.
  • een klimaat waarin warmte en geborgenheid vanzelfsprekend zijn. 
  • een klimaat waarbij alle betrokkenen zich sociaal en ruimhartig tegenover elkaar opstellen. 
  • een klimaat waarin men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar. 
  • respect voor ieders vrijheid om zichzelf te kunnen zijn in combinatie met vaste regelmaat en structuur als basisleefregel.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

De Zevenhoek

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

In de dagelijkse gang van zaken zullen de begeleiders een belangrijk deel van de ouders overnemen. Zij bouwen vanuit een warme en open belangstelling een relatie met de bewoners op en worden daarmee voor hen belangrijke vertrouwenpersonen. Een professionele houding en een juiste opleiding zijn hierbij van wezenlijk  belang. We gaan uit van 24-uurs begeleiding.

Voor elke bewoner wordt een individueel begeleidingsplan gemaakt. Dit vormt het uitgangspunt van waaruit de begeleider werkt.  Ook heeft de begeleiding een belangrijke taak m.b.t. de sfeer in huis. Naast de huishoudelijke en administatieve werkzaamheden is de begeleider verantwoordelijk voor een open, warm en gezellig klimaat waarin respect voor wie je bent, humor en relativeringsvermogen belangrijke waarden zijn.

Professionele deskundigheid op lichamelijk, psychisch en sociaal-emotioneel gebied stelt hem/ haar in staat de behoeftes van de bewoners te signaleren en te vertalen naar passende persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Bij meningsverschillen en conflicten is hij/ zij door de open en relativerende houding kundig waar nodig in te grijpen en betrekt hij/ zij waar nodig directe betrokkenen bij het oplossen van meningsverschillen of conflicten. In de contacten naar ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers verwachten wij een open en kritische houding van de begeleiders waarin op basis van gelijkwaardigheid alle zaken die hun kind aangaan besproken kunnen worden. 

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

In het najaar 2016 zullen we ons gaan richten op het in contact komen met opleidingen en stagiairs.

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het  hierboven omschreven thuis? Neem dan contact met ons op.

Vacatures De Zevenhoek ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van De Zevenhoek? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft De Zevenhoek geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures De Zevenhoek ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft De Zevenhoek geen vrijwilliger vacatures open staan.