Wij vragen

Jij bent een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog. Je hebt affiniteit met onze doelgroep en kunt transparant werken in een team. Verder beschik je over relevantie werkervaring in verslavingszorg en trauma gerichte behandelingen of je hebt de bereidheid om jezelf hierin verder te ontwikkelen.

Ons aanbod

Het ACT-team Forensische Zorg is een klein ambulant team van max 40 cliënten en onderdeel van de ambulante zorg van de forensische polikliniek De Omslag van De Woenselse Poort. Het bedient zowel de vervolgzorg voor cliënten die de klinische setting verlaten alsook directe ambulante zorg, opgelegd vanuit een juridische maatregel.

Het ACT-team Forensische Zorg biedt optimale zorg, preventief en curatief, aan mensen met meervoudige, complexe en vaak langdurige psychiatrische of psychosociale problematiek. Dit past binnen de Stepped Care-gedachte.

Door expliciet aansluiting te zoeken bij netwerken in de regio en samenwerkingsafspraken te maken, wordt adequate zorg en doorstroming van cliënten bevorderd en de kloof tussen forensische en reguliere psychiatrie beslecht.

De doelgroep betreft cliënten vanaf achttien jaar met ernstige, langdurige complexe psychiatrische stoornissen (as I en of as II) en eventueel bijkomende co-morbide stoornissen. De psychiatrische stoornis en de co morbiditeit (verslaving, trauma , agressieproblematiek) werken op complexe wijze op elkaar in bij het ontstaan van het delict of delict risico. De cliënten hebben een strafrechtelijke titel opgelegd gekregen vanwege het plegen van een of meerdere (ernstige) delicten, gerelateerd aan het lijden aan een psychiatrische stoornis. Een groot deel van de forensische cliënten is daarnaast zijn baan, huisvesting en sociaal steunsysteem kwijtgeraakt. Er is sprake van zorgvragen op meerdere levensgebieden waarbij behandeling, ondersteuning en zorgcoördinatie nodig zijn.

Vaak heeft de co-morbide persoonlijkheid- en/of verslavingsproblematiek het ontstaan van een werkrelatie en een adequate onderkenning en behandeling van de psychiatrische stoornis binnen de GGZ in de weg gestaan. De cliënt vermijdt begeleiding en behandeling of zorgt in de GGZ voor beheers- en bejegeningproblemen, vaak ingegeven door het strafbare en potentieel gevaarlijke gedrag van de cliënt. Hierdoor vindt eerder uitstoting uit de reguliere hulpverlening plaats in plaats dat deze groep adequaat in zorg wordt genomen en gehouden. Verslavingsproblematiek en aan verslaving gerelateerd gedrag stonden vaak al eerdere behandeling of motivatie voor behandeling in de weg. Psychiatrische opnamen (indien aanwezig) waren vaak onvrijwillig en kortdurend en werden vaak tegen advies vroegtijdig beëindigd. Als de cliënt nog een sociaal netwerk heeft, biedt dit soms steun, maar vaak is de onderlinge beïnvloeding wederzijds emotioneel belastend. De cliënt kan soms nog in contact staan met een criminogeen milieu en terugvallen op criminele overlevingsstrategieën. Bovendien beschikt de cliënt vaak over beperkte, eenzijdige coping strategieën of functioneert volgens rigide denkschema's. De problematiek vraagt daarom om een stevige steun bij terugkeren naar de maatschappij.

Bijzonder aan het team is dat het een brugfunctie vervult tussen de algemene en de forensische psychiatrie.

Jouw werkdag!

Multidisciplinaire, assertieve en outreachende bemoeizorg, begeleiding en behandeling voor patiënten met complexe As I of As II problematiek en die zelfstandig wonen in het verzorgingsgebied van GGzE:

  • Risicomanagement en behandeling;
  • Begeleiding en behandeling gericht op herstel;
  • Mogelijkheid tot intensiveren van de multidisciplinaire outreachende begeleiding en behandeling (crisismanagement);
  • Afstemming risicomanagement, behandeling en begeleiding met de dagelijkse begeleiding (woonbegeleiding) of het netwerk.

Volgens de ACT-methodiek fungeert het team als separaat team. Dit alles volgens de evidence based richtlijn, die gekoppeld is aan de ACT-methodiek. De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ligt bij het management van De Omslag.

Ten behoeve van de caseload zal gewerkt worden met een hulpverlener-cliëntratio van 1:8. De teamopbouw is multidisciplinair van aard op een wijze die de ACT-methodiek trouw is. Speciale aandacht is er voor de gedrag- en systeemgerichte benadering en het betrekken van veiligheid specifieke functionarissen als reclassering en/of politie.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende