Het Adriano Huis

Het Adriano Huis gaat binnen een kleinschalige woonvoorziening 24-uurs intramurale zorg in natura aanbieden voor de behandeling en begeleiding van hoger geïndiceerde VG-/LVG-bewoners met ernstige gedragsproblemen en met een specifieke specialistische zorgvraag. De kleinschaligheid van de woningen en de 24-uurs begeleiding maken dat er zo flexibel, innovatief en optimaal mogelijk ingespeeld kan worden op de individuele situatie en behoeften van de bewoners. Daarmee onderscheidt Het Adriano Huis zich van andere (grootschalige) instellingen. 

De leeftijdsindicatie waarop Het Adriano Huis zich richt is van 16 tot 30 jaar. Leeftijdgrenzen worden daarbij echter niet rigide gehanteerd. Gebleken is dat er voor deze specifieke categorie jongvolwassenen op dit moment geen passend zorgaanbod in de regio te vinden is.

Visie 

‘Daar waar het gaat om het verlenen van Specifiek Specialistische Zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), in combinatie met psychische en ernstige gedragsstoornis, kan en moet het anders!’ 

In deze visie is ieder mens gelijkwaardig aan elkaar en heeft eenieder dezelfde rechten om zich te ontplooien naar eigen aard. Ieder mens bezit hiervoor de kerncompetenties en Het Adriano Huis biedt een veilige omgeving om dit in praktijk te brengen. Belangrijke gemeenschappelijke waarden zijn daarbij veiligheid, erkenning en vertrouwen met als hoogste doel ‘het tot zijn recht laten komen van een persoon’. 

Doordat Het Adriano Huis zich niet richt op het probleem dat bewoners meenemen maar op de bewoners zelf, wordt van binnenuit (intrinsiek) gewerkt aan de ‘wederopbouw’ van zowel het sociale, psychische maar ook het lichamelijke welbevinden van de bewoners. Daarbij worden begrippen als cliënt of patiënt vermeden, aangezien dit soort termen gelijk staat aan afhankelijkheid, verzorging en hospitalisatie. In Het Adriano Huis staan eigen regie en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk centraal, zodat gericht gewerkt kan worden aan een toekomstperspectief, hoe klein dit soms ook lijkt te zijn. 

Missie 

‘De zorg waarmee Het Adriano Huis zich wil onderscheiden’ 

Steeds vaker vallen jongeren met een psychisch probleem, gedragsprobleem of een trauma uit het verleden, tussen wal en schip. Deze jongeren vormen een groeiende doelgroep en zijn op zoek naar hun plek in de maatschappij, naar een zinvolle dag invulling en naar werk en woonruimte. Zij kampen met verscheidene problemen, welke door hun chronische vorm niet kunnen worden opgelost. Het is voor hen niet duidelijk bij wie zij kunnen aankloppen voor de juiste ondersteuning. Op dit moment worden deze jongeren tegen beter weten in opgesloten in gevangenissen of tijdelijk in vaak niet passende instellingen geplaatst 

Bekende gevallen van deze vorm van ‘mis’plaatsing zijn er volop en ze verhuizen steeds van plek naar plek. Hierdoor verliezen deze jongeren op ernstige wijze het vertrouwen in de samenleving, in de volwassenen en in zichzelf. Deze jongeren zijn niet geholpen met opsluiting of dwangverpleging of welke andere vorm van verplichte behandeling met vaak veel te hoog gestelde eisen waardoor deze jongeren overvraagd worden. Het Adriano Huis past de ondersteuning aan op de behoeftes en competenties van deze jongeren, passend bij de specifiek specialistische zorgvraag van deze jongeren en dit alles zo hoogwaardig en voor de jongeren zo laagdrempelig als mogelijk. 

Met name voor de groeiende categorie jongeren vanaf 16 jaar wordt er in de regio Zeeland en West- Brabant niet of nauwelijks vergelijkbare adequate zorgverlening geboden.

Werken bij

Het Adriano Huis is op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en gepassioneerde begeleiders, die vooruit durven te denken. Begeleiders die er een uitdaging in zien om bewoners met een verstandelijke beperking, in combinatie met ernstige gedragsstoornissen, een zo normaal mogelijk leven te geven. Het Adriano Huis is daarom op zoek naar die begeleiders die het aandurven om hun fantasie te gebruiken, die het uiterste van zichzelf willen geven en die in moeilijke situaties flexibel kunnen omgaan met weerstand.

De bewoners van Het Adriano Huis verwachten van hun begeleiders een open, vrolijke, tolerante en vooral een motiverende houding. De bewoners van Het Adriano Huis hebben behoefte aan begeleiders die hen weer terugzetten in hun kracht. Daar waar zij vaak al opgegeven, uitbehandeld of afgeschreven zijn, worden zij binnen Het Adriano Huis weer op hun waarde geschat. Op het gebied van werken, wonen en vrije tijd hebben zij begeleiders nodig die samen met hen naar succeservaringen streven. Ondanks ernstige vormen van agressie, regressie en depressie, hebben zij begeleiders nodig die blijven werken vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie.

Het Adriano Huis bied ‘ Zorg op maat’  volgens de Triple-C methodiek: Client, Coach en Competenties 

Het Adriano Huis hanteert bij de organisatie van de zorg en ontwikkeling van zorgplannen de volgende uitgangspunten: 

  • Bewoners met een vergelijkbare zorgvraag en diagnostiek worden zoveel als mogelijk in eenzelfde organisatorische woon- en behandelsetting geplaatst; 
  • Het is van cruciaal belang om serieus na te (blijven) denken over hoe bewoners van specifiek specialistische zorg kunnen worden voorzien; 
  • Vroegtijdig anticiperen op de hulpvraag voorkomt mogelijke escalaties en buitenproportionele inzet van vrijheidsbeperkingen. 

Deze factoren vormen de basis voor gedragsverandering bij de bewoner en moeten leiden tot een goede relatie tussen bewoner en begeleider. Een goede relatie tussen bewoner en begeleider is nodig om de bewoner de gewenste zorg te kunnen leveren, waardoor een betekenisvolle dag invulling op de gebieden zelfzorg, wonen, werken en vrije tijd dichterbij komen. 

Zie jij jezelf aan boord stappen, neem dan het initiatief en reageer.

Contactpersoon

Jelle Gillissen

Leren bij

Het Adriano Huis onderscheid zich van andere instellingen doordat zij zich niet focussen op eerder behaalde diploma’s maar kijkt naar het enthousiaisme en de motivatie van mensen om in de zorg te willen werken. Geschikt personeel zo vinden zij, zit hem voornamelijk in overgave en het daadwerkelijk durven kiezen voor een uitdagende baan in de Zorg. Ofwel, ook mensen zonder papieren in de zorg kunnen zich aanmelden voor de vacature en zullen worden omgeschoold door het aanbieden van verschillende cursussen.

Vanuit Het Adriano Huis worden de volgende cursussen aangeboden:
Visie/Methodiek/teamvorming/BHV/EIP-instructie/medicatie

Contactpersoon

Jelle Gillissen

Locaties

Het Adriano Huis

Jan Borghoutsplein 51
4624 BS  Bergen op Zoom
Gehandicaptenzorg
Jan Borghoutsplein 51
4624 BS
 Bergen op Zoom