Wij vragen

Functieomschrijving

Het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk) ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij vragen en problemen die zij niet alleen kunnen oplossen. Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk zoeken we naar duurzame oplossingen op het gebied van opvoeding, echtscheiding, financiën, huiselijk geweld en psychosociale problemen.

Wij zijn er voor inwoners van Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen en Dongen.

We werken in de wijken en dorpen en zoeken daarbij actief de samenwerking met andere professionals en vrijwilligers. Iedereen kan gratis bij ons terecht voor hulp en ondersteuning. Bij IMW Tilburg werken circa 220 medewerkers.

Profiel Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad fungeert als klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de organisatie betrokkenen af.

De Raad werkt conform de Governance code Sociaal Werk. De Raad bestaat op dit moment uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn geen lid van een directie, bestuur of toezichthoudend orgaan van een instelling binnen de regio Tilburg met een gelijksoortig doel als het IMW. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van twee herbenoemingen. De Raad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast vindt jaarlijks een zelfevaluatie plaats en een overleg met de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht ontvangt een brancheconforme vergoeding voor de werkzaamheden.

De Raad van Toezicht is op zoek naar een extra Lid van de Raad van Toezicht.

Het betreft een bezoldigde positie.

Algemeen: samenstelling en competenties

De samenstelling van de Raad van Toezicht ontleent haar kracht door de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden. Uitgangspunten daarbij zijn:

 • Voldoende affiniteit met welzijn en maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines: in elk geval bedrijfseconomische- en HRM-deskundigheid en branchekennis.
 • Onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur.
 • Adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
 • Een open houding voor inbreng van belanghebbenden en het zich toetsbaar opstellen.

Dat vertaalt zich in de volgende algemene functie-eisen en competenties voor leden van de Raad van Toezicht:

 • Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van IMW Tilburg.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het alert en kritisch volgen van het functioneren van de organisatie en van de Raad van Bestuur, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.
 • Het vermogen om zich op de hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.

Ons aanbod

Specifiek: profiel kandidaat

Naast bovenstaande algemene profieleisen is het streven een Raad samen te stellen waarin ervaring en kunde elkaar aanvullen. Daarom zoekt de Raad nu naar een kandidaat met bewezen bestuurlijke ervaring binnen een maatschappelijke organisatie, die bij voorkeur bekend is met de regionale politieke verhoudingen.

Kortom: beschikt u over een academisch werk- en denkniveau en heeft u ervaring in bestuur of management in een complexe omgeving? Heeft u kennis van maatschappelijk werk en beschikt u over een relevant netwerk? Dan hoopt de Raad dat u wilt solliciteren naar de functie van lid van de Raad van Toezicht van IMW Tilburg.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende