Wij vragen

www.woonzorgprojecten.nl

Visie van Kleinschalige woon/zorg-projecten:
De organisatie is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. De ondernemings-principes van de organisatie zijn: klantgericht vanuit de mens, integer, maatschappelijk betrokken. Wij richten ons vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van zorg- en dienstverlening aan bewoners in alle fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving. Op basis van de (zorg) behoeften en wensen van onze bewoners bieden wij verschillende soorten zorg en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de mens in zijn totaliteit. Bewoners kunnen vertrouwen op een professionele en deskundige hulpverlening. De medewerkers spreken de taal en kennen de culturele en religieuze achtergrond.
Een thuis bieden, je thuis voelen, thuis zijn. Dit is waar we naar streven voor onze bewoners!
Een plek waar je jezelf kunt zijn, waar respect en veiligheid is, geborgenheid, warmte en waar iedereen zorg en liefde krijgt in dat wat n ieder nodig heeft; verbonden met jezelf, verbonden met elkaar, de dieren en de natuur.

Missie van Kleinschalige woon/zorg-projecten:
De organisatie ontwikkelt een zorgaanbod op maat, welke aansluit bij de beleving van onze bewoners, waarin zij centraal staan.
Onze kernwaarden zijn: onvoorwaardelijke liefde, respect, veiligheid en kwaliteit.

 • Onvoorwaardelijke liefde: heb je voor iemand of iets, zonder voorwaarden. Maakt niet uit wat er gebeurt, je zal altijd er van blijven houden. Er is geen enkele voorwaarde of eis die je eraan stelt. De mens achter zijn beperking! Dat is belangrijk. Dat maakt onvoorwaardelijke Liefde.
 • Respect: is een wederzijds gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens in gelijkwaardigheid met elkaar.
 • Veiligheid: de mate waarin een actie of regeling voor het bereiken van een beoogd resultaat gestalte krijgt zonder onbedoelde en schadelijke resultaten voor bewoners, medewerkers en bezoekers.
 • Kwaliteit: vanwege de bovengenoemde pijlers willen we streven naar kwaliteit. D.m.v. methodisch handelen willen we de kwaliteit waarborgen, we volgen daarbij het kwaliteitsmanagementsysteem de norm ISO zorg en welzijn.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die de werknemer dient uit te voeren;

Woon/zorg-projecten hecht veel waarde aan goed samenwerkende en goed functionerende teams. Als Persoonlijk Begeleider is het dus van belang dat je goed kan samenwerken. Ook is het van belang om goed zelfstandig te kunnen handelen. Hij/zij heeft hierbij een voorbeeld functie.
Een Persoonlijk begeleider beschikt over de juiste rapportage technieken.

Leiding ontvangen/leiding geven

 • Kan leiding ontvangen van de Directeur Zorg/Teamleider.

Interne en externe contacten

 • Onderhoudt contacten, voortvloeiend uit de activiteiten die zij bieden zoals leveranciers.
 • Neemt deel aan het team overleg;
 • Onderhoudt contacten met de Directeur Zorg/Teamleider;
 • Onderhoudt intensieve contacten met de overige teamleden binnen de locaties of groep.

Resultaatgebieden

 1. Bevorderen van de kwaliteit en de continuïteit bij het wonen;
 2. Verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de toegewezen administratieve werkzaamheden binnen het wonen;
 3. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal beheerswerkzaamheden;
 4. Verantwoordelijk voor het rapporten voor de voortgang van het behalen van de doelen van de bewoners;
 5. Medicatie;
 6. Overige werkzaamheden.

Uitwerking in resultaten

Ad.1) Bevorderen van de kwaliteit en de continuïteit van het wonen:

 • Analyseren van de hulpvraag van de bewoners.
 • Opstellen van een Zorgleefplan op basis van de hulpvraag.
 • Bewaakt de planning en de voortgang van de werkzaamheden binnen de locatie of groep.
 • Bieden van praktische, sociale en emotionele begeleiding en ondersteuning aan bewoners op basis van de relevante hulpverleningsmethodieken, bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging, medische handelingen en eventuele psychologische problemen.
 • Organiseren en begeleiden van activiteiten voor bewoners.
 • Toezien op de veiligheid van de woonomgeving.
 • Bieden van persoonlijke ondersteuning en advisering aan bewoners.
 • Signaleren en bespreekbaar maken van problemen (bij groepen of individuen).
 • Stimuleren van de groepsparticipatie van bewoners.
 • Interveniëren en bemiddelen in voorkomende crisissituaties en zo nodig inroepen van interne of externe deskundigen.
 • Opstellen en toetsen van rapportages met betrekking tot de begeleiding van de bewoners.
 • Bespreken van de rapportages met de bewuste bewoner(s).
 • Voortgang bewaken over de behaalde doelen.
 • Is verantwoordelijk voor het evalueren en bijstellen van het zorgleefplan van de bewoner(s) en ziet toe op de uitvoering daarvan binnen het tijdspad wat is uitgezet.
 • Verstrekken van advies omtrent de voortgang van de begeleiding en eventuele bijstelling van het Zorgleefplan.
 • Onderhouden van contacten en voeren van overleg met alle bij de woongroep betrokken beroepsbeoefenaars.
 • Bijhouden en controleren van bewonersdossiers conform de interne en externe richtlijnen.
 • Is verantwoordelijk voor kwaliteit en ISO binnen zijn/haar taakgebied.
 • Levert een bijdrage aan het teamoverleg binnen de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor registratie van clientgegevens binnen Qsuite, is verantwoordelijk dat er op de juiste manier/tijd geëvalueerd wordt.
 • Is verantwoordelijk voor de implementatie van het organisatiebeleid en de visie binnen zijn/haar taakgebied.
 • Is binnen de kaders van het organisatiebeleid, verantwoordelijk voor het tot stand komen van het beleid binnen de locatie of groep.

Ad. 2) Verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de administratieve werkzaamheden binnen de dagbesteding:

 • Is verantwoordelijk voor een goede notulering van de diverse overlegvormen binnen de locatie of groep en voor verspreiding van de notulen.
 • Is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de informatie voor de team-leden welke nodig is voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden.

Ad. 3) Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal beheerswerkzaamheden:

 • Draagt mede zorg voor onderhoud en gebruik van middelen.
 • Is verantwoordelijk voor de checklist plaatsing nieuwe client wonen.
 • Is verantwoordelijk bij het wonen te bespreken de Zorgleefplannen en evaluaties samen met de dagbesteding en ouders/belangenbehartigers/gewaarborgde hulp/ of wettelijk vertegenwoordiger conform het opgestelde tijdschema.
 • Is verantwoordelijk dat er een dagelijks een duidelijk overdracht gerapporteerd wordt in de Algemene Rapportage.
 • Is verantwoordelijk dat er twee keer per week doelgericht gerapporteerd wordt.
 • Is verantwoordelijk voor het op tijd bestellen van de diverse verbruiksartikelen.

Ad. 4 Overige werkzaamheden:

 • Kan belast worden met deelname aan werkgroepen en/of commissies.
 • Kan belast worden met toegevoegde/extra werkzaamheden.

Ad.5 Medicatie:

 • Is verantwoordelijk voor het toedienen (op tijd) en uitdelen en aftekenen van medicatie
  overeenkomstig het medicatieprotocol.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden ofwel Vereiste opleiding en Minimale werkervaring; De benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten);

Kennis

 • Beschikt over een relevante opleiding op HBO niveau.
 • Heeft enkele jaren ervaring als zorgbegeleider.
 • Beschikt over kennis en inzicht in methodisch/geïntegreerde zorgsystemen.
 • Inzicht in eigen functioneren en het effect daarvan op anderen.
 • Houdt actief kennis bij door scholing/bijscholing, vakliteratuur en werkoverleg.

Zelfstandigheid

 • Verricht, binnen vastgestelde kaders van de organisatie, de werkzaamheden zelfstandig binnen zijn/haar taakgebied.
 • Stelt prioriteiten binnen de eigen werkzaamheden.
 • Kan zo nodig terugvallen op de Directeur Zorg/Teamleider.

Sociale vaardigheden

 • Eisen worden gesteld aan tact en oplettendheid.
 • Eisen worden gesteld aan contactuele eigenschappen en invoelend vermogen.
 • Eisen worden gesteld aan motiverend en inspirerend vermogen.
 • Is in staat kennis en vaardigheden over te kunnen dragen aan de stagiaires en BBL’ers.
 • Effectief kunnen optreden bij conflicten en in onverwachte situaties.
 • Eisen worden gesteld aan gespreks- en vergadertechnieken.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de resultaten van de werkzaamheden van de toegewezen werkzaamheden.
 • Is verantwoordelijk om toe te zien dat door de bewoners het meegebrachte medicatiezakje op het juiste tijdstip van de medicatierol wordt ingenomen.
 • Er bestaat risico op het veroorzaken van persoonlijk letsel.
 • Er bestaat risico voor overbelasting en te hoge werkdruk.
 • Is verantwoordelijk om gevaren voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor zichzelf en anderen te vermijden en zich te houden aan de ARBO-richtlijnen.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Eisen worden gesteld aan goede uitdrukkingsvaardigheden, zowel in woord als geschrift.

Bewegingsvaardigheid

 • Kunnen werken met geautomatiseerde gegevens- en/of tekstverwerkingssystemen.

Oplettendheid

Oplettendheid en zorgvuldigheid zijn noodzakelijk voor gebreken of afwijkingen bij de uitvoering van de werkzaamheden en het organiseren en afstemmen van de diverse werkzaamheden op elkaar.

 • Persoonskenmerken en gewenste motivatie;
 • Eisen worden gesteld aan geduld en doorzettingsvermogen.
 • Eisen worden gesteld aan integriteit en betrouwbaarheid.
 • Eisen worden gesteld aan representativiteit in presentatie en gedrag.
 • Eisen worden gesteld aan relativerend vermogen.
 • Eisen worden gesteld aan werken vanuit de visie van Woonzorgprojecten.
 • Ordelijk en systematisch werken is van belang bij administratieve werkzaamheden.

Inconveniënten

 • Er is kans op risico van psychische belasting door complexe taakuitvoering - conflicterende situaties.

Het dienstverband (aantal uren, vast of tijdelijk contract);

Per openstaande functie is afgestemd de hoeveelheid uren en of het vast of een tijdelijk contract betreft.

De arbeidsvoorwaarden;

De arbeidsvoorwaarden van het CAO gehandicaptenzorg zijn van toepassing.

Ons aanbod

We bieden je een tijdelijke overeenkomst, waarbij afhankelijk van wederzijdse tevredenheid een verlenging tot de mogelijkheden behoort. Salaris is conform CAO Gehandicaptenzorg in functieschaal (FWG) 45 en wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. Woonzorgprojecten beloont niet alleen in salaris. We vinden het belangrijk dat je blijft groeien in je eigen ontwikkeling. Daarom investeren we in relevante scholing en opleidingsmogelijkheden.

Interesse?

Neem dan gerust contact op met Marco van Turenhout, Manager HRM op telefoonnummer

06-51604014 of email naar marco@woonzorgprojecten.nl

Vorige Volgende