Wij vragen

Functie-inhoud

Als senior begeleider binnen Memowerk je samen met jeugdige en (jong) volwassenen met meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking, methodisch toe naar een maximaal haalbaar niveau van zelfredzaamheid en participatie. Je stelt een zorgplan op met input van anderen. Daarin werk je ook samen met de begeleider die vanuit jou wordt aangestuurd vanuit dat zorgplan. Je werkt samen aan het versterken en ontwikkelen van competenties en vaardigheden op de verschillende levensgebieden. Tevens bevorder je binnen Memo een optimaal leefklimaat en ben je mede verantwoordelijk voor behoud van een schone, opgeruimde en prettige leefomgeving.

Je werkt wisselende dag-, avond- en slaapdiensten binnen de groepen. Daarnaast werk je op individueel niveau, in de vorm van ambulante begeleiding.

Je geeft sturing aan de begeleider van dienst en stemt met de begeleider af waar jullie werkzaamheden liggen die dienst.

Taken senior woonbegeleider:

 • De senior woonbegeleider en de cliënt leggen contact. De senior woonbegeleider legt ook contact met naastbetrokkenen en andere hulpverleners van de cliënt. Je gaat in gesprek met de cliënt en verzamelt gegevens over de cliënt, diens functioneren en zijn of haar leefsituatie en analyseert deze gegevens.
 • De senior woonbegeleider ontwikkelt in samenwerking met de cliënt een zorgplan en gebruikt dit plan als vertrekpunt om (samen met het informele en formele netwerk) de nodige begeleiding en behandeling te organiseren.
 • De senior woonbegeleider verstrekt op verzoek van of op eigen initiatief informatie aan die cliënt die nodig is voor de beantwoording van de hulpvraag. Ze adviseert de cliënt en naastbetrokkenen hoe zij bij kunnen dragen aan het herstel, hoe de cliënt optimaal gebruik kan maken van voorzieningen en welke preventieve maatregelen hij of zij kan nemen van verergering van psychische klachten te voorkomen. Ook geeft ze informatie aan groepen door middel van voorlichtingsbijeenkomsten.
 • De senior woonbegeleider geeft individuele begeleiding waarin zij de nadruk legt op herstel en re-integratie van de cliënt. De ondersteuning kan praktisch of psychosociaal van aard zijn. De senior woonbegeleider betrekt het netwerk zoveel mogelijk bij de begeleiding. Wanneer er sprake is van een zwak sociaal netwerk, richt de senior woonbegeleider zich op het uitbreiden en versterken van het netwerk.
 • De senior woonbegeleider werkt met de cliënt aan het vergroten van de participatie in de samenleving. Dit kan gaan over het meedoen op de arbeidsmarkt, in onderwijs of binnen sociale activiteiten. Het kan ook gaan over het verkrijgen van materiele zaken, waardoor participatie vergroot wordt. Hieronder verstaan we ook een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin mensen met een psychische aandoening meer mogelijkheden hebben tot sociale integratie en participatie.
 • De senior woonbegeleider zorgt dat de (leef)omgeving van cliënten ruimte biedt om sociale vaardigheden te leren en te werken aan begeleidingsdoelen.
 • De senior woonbegeleider organiseert en begeleidt bijeenkomsten voor cliënten met vergelijkbare problemen en trainingen gericht op onderwerpen die bijdragen aan het herstel van cliënten en die hen meer zelfverzekerd maken.
 • De senior woonbegeleider werkt aan preventie van crisissituaties. Wanneer er toch sprake is van acute psychische nood, verleent de senior woonbegeleider kortdurende intensieve, meestal directieve begeleiding.
 • De senior woonbegeleider evalueert regelmatig het verloop en de voortgang van het ondersteuningstraject. Zo nodig stelt ze in overleg met de cliënt en naastbetrokkenen de doelen en het ondersteuningsplan bij.
 • De senior begeleider geeft sturing aan de begeleider en gebruikt de input van de begeleider om zorgplannen daar waar nodig bij te stellen.
 • De senior woonbegeleider levert een praktische en organisatorische bijdrage aan het functioneren van haar organisatie.
 • De senior woonbegeleider draagt vanuit haar vakkennis, inzicht en praktijkervaring bij aan beleidsvorming van haar organisatie.
 • De senior woonbegeleider houdt, daartoe gefaciliteerd door de organisatie, haar eigen deskundigheid op peil, zodat het werk zo professioneel mogelijk wordt uitgevoerd.
 • De senior woonbegeleider geeft een zodanige invulling aan haar uitvoerende taken, dat kwaliteit gewaarborgd wordt.
 • De senior woonbegeleider ontwikkelt opvattingen over haar beroepsuitoefening en draagt deze uit.

Opleidingseisen, kennis en registraties

 • Een afgeronde HBO- opleiding in de zorg en welzijn.
 • Ervaring en affiniteit met de doelgroep jeugd- en (jong) volwassen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking is een pre.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden; of bereid zijn om aan deze aanvraag mee te werken.
 • Certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV), niet ouder dan een jaar, of bereid om deze te behalen.

Profiel

 • Je herkent je in de missie en visie van Praktijk Memo
 • Je bent contactueel en communicatief vaardig
 • Je bent bereid om doel- en resultaatgericht te werken
 • Je bent bereid om onregelmatige en wisselende diensten te werken.
 • Gezien de complexiteit wat betreft doelgroep en taken verwachten wij iemand die zich herkent als; Stressbestendig, flexibel, zelfstandig, creatief en probleemoplossend.
 • Je bent in het bezit van Rijbewijs B en bent in staat om op wisselende tijden zelfstandig naar de locatie te komen.

Inconveniënten

 • Er is sprake van enige fysieke belasting bij de verzorging en begeleiding van cliënten i.v.m. huishoudelijke werkzaamheden.
 • Er is sprake van enige psychische belasting i.v.m. de begeleiding en verzorging van cliënten met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

Ons aanbod

Over Praktijk Memo

Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder waar laagdrempeligheid en een persoonlijke benadering centraal zijn blijven staan. De hoofdlocatie is de 18e eeuwse stadsboerderij Hoeve Meilust in Bergen op Zoom. Hier bevindt zich de behandelpraktijk voor tweedelijns (medisch specialistische) GGZ en de groepsaccommodatie voor hulpverlening aan kinderen, jeugdige en (jong) volwassenen met meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking.
De tweede locatie is een woonvoorziening, Memo Wonen met Zorg, en is gelegen in het centrum van Bergen op Zoom en biedt gelegenheid aan maximaal 19 jongvolwassenen, waarbij er sprake is van psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking, om in 3 verschillende fases toe te werken naar een maximaal haalbaar niveau van zelfstandigheid op de verschillende levensgebieden.

De derde locatie is gevestigd in Tholen, daar worden behandeling en diagnostiek geboden aan jeugdigen.

Bij OpStap Leren Werken worden de mensen die uitstromen en nog een vorm van dagbesteding of arbeidstraining nodig hebben begeleid.

Functiewaardering en pensioen

 • CAO GGZ FWG 45
 • Pensioen: PFZW

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende