Wij vragen

De Raad van Toezicht van Reinier van Arkel zoekt versterking!

We zoeken iemand met een visie en ervaring op het gebied van mens en organisatie met een veranderkundige invalshoek.

Voor de leden van de Raad van Toezicht is de zorgbrede governancecode het uitgangspunt. De Raad van Toezicht komt in ieder geval zes keer per jaar bijeen en neemt daarnaast periodiek deel aan overleggen met de Cliëntenraad, de Familie en Betrokkenen Raad (FBR) en de Ondernemingsraad. Verder nemen de leden onder meer deel aan themabijeenkomsten georganiseerd door de instelling. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de auditcommissie financiën, ICT en vastgoed (1), de commissie kwaliteit, veiligheid & P&O (2) en de remuneratiecommissie (3). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & welzijn (NVTZ).

De Raad van Toezicht is als college gezamenlijk verantwoordelijk voor al zijn taken; het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken van de onderneming. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij als college met de Raad van Bestuur meedenkt op strategisch niveau. Als geheel dient de Raad van Toezicht over voldoende relevante kennis en ervaring te bezitten zodat deze zo compleet en complementair mogelijk is samengesteld. Daarnaast speelt ieder lid vanuit het oogpunt van zijn/haar specifieke competenties op deelterreinen een eigen rol.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht hebben algemene bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten. De Leden zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. Hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en die in de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder.

Het generieke profiel voor een Lid van de Raad van Toezicht:
• affiniteit met de GGZ in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving;
• ruim strategisch inzicht;
• het vermogen en de attitude om de bestuurder een klankbord te bieden, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden;
• het vermogen om het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen;
• het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aangelegenheden die op bestuurlijk niveau aan de orde zijn;
• voldoende beschikbaarheid.

Specifiek profiel voor de vacature:

Het nieuwe lid weet uit ervaring en/of onderzoek wat in deze tijd wordt gevraagd om een aantrekkelijke werkgever te zijn; en te blijven. Heeft daarbij ook nadrukkelijk gevoel voor de belangen van onze medewerkers en het belang van diversiteit.

Het nieuwe lid kan met deze ervaring kritisch meedenken met; en toezicht houden op, de ontwikkelingen binnen de organisatie en zal deel uitmaken van de auditcommissie Kwaliteit, veiligheid en P&O.

We zijn op zoek naar iemand met een creatieve geest die ‘out of the box’ kan denken. Ervaring binnen een aanpalend domein in de publieke sector heeft voor ons meerwaarde.
Gezien het streven naar diversiteit en gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden in ieder geval vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een migratie achtergrond nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Ons aanbod

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & welzijn (NVTZ).

Interesse?

Meer weten en solliciteren?

Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor contact op met Peter Nouwens (adviseur) bereikbaar op: 06-33 93 32 47.

Solliciteren kan via de onze website www.reinierwerktenleert.nl of per e-mail via werken@reiniervanarkel.nl o.v.v. vacaturenummer: RVB 2020-09.

De sluitingsdatum is: 6 november 2020.

De procedure bestaat uit twee gespreksrondes in de maand november (de 1e gespreksronde is op 12 november; de 2de gespreksronde is op 20 november), gevolgd door adviesgesprekken met medezeggenschapsgremia.

Als onderdeel van de selectieprocedure zullen wij na overleg referenties inwinnen.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.

Vorige Volgende