Wij vragen

Ter vervanging van zwangerschapsverlof is er een tijdelijke vacature ontstaan voor de functie van:

Gedragswetenschapper
Minimaal 28 uur gemiddeld per week
vacaturenummer 2018-63

Algemeen
De Gedragswetenschapper is gekoppeld aan cluster 4.
De werkzaamheden richten zich op vrouwen en mannen met kinderen, waarbij de hulp gericht is op tienermoeders, loverboyslachtoffers en sekse specifieke vragen op gebied van huiselijk geweld crisissituaties en kindermishandeling met een focus op veiligheid.

De functie
De Gedragswetenschapper is inhoudelijk verantwoordelijk voor de totale (orthopedagogische) zorg en psychodiagnostiek van de in begeleiding-/behandeling opgenomen cliënten betreffende de inhoud, doelrealisatie en kwalitatieve uitvoering van de hulpverleningsplannen (kwaliteit, doelrealisatie, methodiekgericht, hulpverlener gericht) en advisering in deze aan betrokken leidinggevende(n) en uitvoerende medewerkers. Verder is de Gedragswetenschapper verantwoordelijk voor zorgcoördinatie, welke in uitvoering is gedelegeerd naar de ambulant hulpverlener. Doel is de veiligheid en ontwikkeling van cliënten te herstellen/waarborgen. De gedragswetenschapper is in deze verantwoordelijk voor de inhoudelijke hulpverleningsplannen.
De Gedragswetenschapper is tijdens kantooruren direct beschikbaar voor complexe problematieken waar de uitvoerende (agogische) medewerker mee te maken krijgt. Buiten kantooruren doet de Gedragswetenschapper mee aan de bereikbaarheidsdienst en kan geraadpleegd worden te adviseren of interveniëren in crisissituaties.
De gedragswetenschapper werkt vanuit multidisciplinair verband en ressorteert hiërarchisch onder de clustermanager voor wat betreft de operationele leiding, maar met een eigen professionele verantwoordelijkheid. Vanuit de regiefunctie geeft de gedragswetenschapper functionele aanwijzingen aan pedagogisch medewerkers en ambulant hulpverleners, die de behandeling en begeleidingen van de cliënten uitvoeren. Van de gedragswetenschapper wordt tevens een inhoudelijk methodische inbreng verwacht.

Wij vragen
Kennis

 • Afgeronde opleiding gedragswetenschapper: (Psychologie, Ortho-)Pedagogiek
 • Aantoonbare ervaring in de functie van Gedragswetenschapper
 • Kennis van het werkveld/de sociale kaart
 • Kennis van en bevoegdheden op het gebied van diagnostiek
 • Kennis van de voor de sector relevante methodieken

Specifieke functiekenmerken
Je onderkent en houdt de maatschappelijke trends en de juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen bij. Je hebt affiniteit en ervaring met ontwikkelingen binnen de transitie en transformatie en plezier in veranderingen, waarbij je in staat bent om hier een stimulerende bijdrage aan te leveren. Je hebt ervaring met projectmatig werken, waarbij je toewerkt naar projectdoelen en inhoud en planning concretiseert.

Verder bezit je over de volgende eigenschappen/kenmerken:

 • Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Klantgericht werken vanuit een sterk analytisch vermogen en systeemgerichte blik op verschillende niveaus (gezinsniveau en hulpverlenersniveau);
 • Oplettend, geduldig en nauwgezet werken in gedragsobservaties en diagnostiek;
 • Open houding, proactief en ondernemend;
 • Coachend en ondersteunend op vraaggericht handelen van de professionals (motiverend en stimulerend) als ook coachen en ondersteunen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de professional zelf (motiveren en zelfredzaamheid van het team vergroten);
 • Ondernemerschap; je gaat outreachend te werk en bent in staat kansen te signaleren in de omgeving en daar naar te handelen waarbij je risico’s durft te nemen;
 • Een netwerker en een pionier waarbij je graag bijdraagt aan vernieuwing en innovatie. Je profileert je als gesprekspartner, komt aan tafel bij partijen zoals ketenpartners en gemeenten, gaat actief in contact bij externe stakeholders, positioneert Kompaan en de Bocht in de regio;
 • Sociale vaardigheden, waaronder overtuigingskracht voor het geven van functionele aanwijzingen en het onderhouden van contacten
 • Analytisch vermogen
 • Enthousiasmerend en overtuigend; in staat om de vraag te vertalen naar passend aanbod waarbij je out of the box te werk kunt gaan; je bent in staat met tegengestelde belangen om te gaan en kunt hierin effectief onderhandelen; je hebt kennis van verschillende vormen van weerstand en weet hierop constructief te reageren;
 • Flexibel; je past je gedrag aan aan de veranderende omgeving en sluit aan daar waar nodig;
 • Samen met de teams de bedrijfsvoering op orde houden.

Ons aanbod

Het betreft een tijdelijke functie wegens zwangerschapsvervanging voor een periode vanaf januari/februari 2019 tot en met 31 mei 2019. Op deze functie is de CAO-Jeugdzorg van toepassing. Inschaling zal conform de salarisregeling Jeugdzorg plaatsvinden in schaal 11 met een minimum salaris van € 3.115,51 en maxi­maal € 4.707,94 per maand bij een werkweek van 36 uur. Daarnaast kent Sterk Huis een eindejaarsuitkering van 8,3% en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Clustermanager Anne Hendriks. Zij is te bereiken op telefoonnummer 013-5309400.

Sollicitaties dienen uiterlijk 14 november 2018 in bezit te zijn van de afdeling P&O. Sollicitanten verzoeken wij digitaal te solliciteren, door een brief en CV te zenden aan sollicitatie@sterkhuis.nl Vermeld daarbij het vacaturenummer in de onderwerp regel van de mail van de vacature waarop gesolliciteerd wordt (2018-63).

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang. Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten geven wij de voorkeur aan een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt.