Wij vragen

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar een procesregisseur voor 32 uur per week.

De organisatie van Veilig Thuis
Veilig Thuis kent een viertal clusters van waaruit de diensten worden aangeboden: het cluster ondersteuning, het cluster onderzoek, het cluster casusregie en het cluster procesregie. De Procesregisseur Veilig Thuis wordt aangestuurd door de adjunct-directeur.

De bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis behoort tot één van de taken van Veilig Thuis. Dit betekent dat van iedere Veilig Thuis professional wordt verwacht bereikbaarheidsdiensten te draaien buiten kantoortijden (avond en nacht).

De functie
Je wordt ingezet vanuit Veilig Thuis op het faciliteren van de ketenpartners bij het samenwerken rondom hoog risico casuïstiek of specifieke vormen van geweld waarbij het toevoegen van expertise van Veilig Thuis gewenst is. Je coördineert multidisciplinaire overleggen waarbij organisaties vanuit zorg en straf gericht zijn op het ontwikkelen van samenhangende veiligheidsplannen.
Je krijgt als specifiek aandachtsgebied Ouderenmishandeling en crisisopvang. Samen met de aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling van Veilig Thuis ga je het samenwerkingsproces met partners als banken, Rechtbank, mentoren, etc. verder vormgeven. Samen met ketenpartners, die betrokken zijn bij de crisisopvang rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, evalueer je de samenwerking, stuurt bij en heb je een signalerende rol.

Taken
Je bevordert de samenwerking in de keten

 • Je initieert samenwerkingsafspraken en bewaakt de kwaliteit van de ketenafspraken.
 • Je informeert en adviseert betrokkenen over het proces en mogelijke handelingsinterventies waarbij je inschat of de betrokkenen in staat zijn als zodanig te handelen. Je houdt daarbij vast aan de regels met betrekking tot privacy van Veilig Thuis.
 • Je informeert en adviseert professionals uit de keten over huiselijk geweld, kindermishandeling preventie en interventies.

Je zet de hulpverlening binnen een casus in gang

 • Je neemt op outreachende en volhardende wijze de verantwoordelijkheid voor het in beeld brengen en houden van de veiligheid in (gezins-)systemen waar sprake is van complex en risicovol huiselijk fysiek en/of emotioneel geweld en/of kindermishandeling door middel van het maken van veiligheidsafspraken. Je stelt in overleg met zorg- en strafpartners en casusregisseur van het gezin een breed, samenhangend veiligheids- en herstelplan op. Indien haalbaar wordt het gezin betrokken, in de praktijk blijkt vaak dat er i.v.m. veiligheidsaspecten wordt gekozen om te overleggen zonder direct betrokkenen.
 • Je controleert samen met de ondersteunende medewerker procesregie of alle gemaakte afspraken uitgevoerd worden, onderzoekt eventuele belemmerende factoren en neemt daarbij passende maatregelen.

Je initieert adequaat en efficiënt multidisciplinair overleg ten aanzien van casussen

 • Je initieert multidisciplinair overleg met relevante partijen en gezinnen inzake casussen die onduidelijk zijn, complex zijn of vastlopen.
 • Je zit dit overleg voor en draagt zorg voor een efficiënt en effectief overleg.
 • Je bewaakt, samen met de ondersteunende medewerker procesregie, de afspraken voortkomend uit dit overleg en regelt de daaruit voortkomende randvoorwaarden.
 • Je bespreekt de casuïstiek waarbij de inbreng en expertise van alle ketenpartners in samenhang gebracht worden en benut worden ten behoeve van het veiligheidsplan.
 • Je biedt procesondersteuning tijdens het overleg zodat effectieve samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt.
 • Je signaleert in overleg met de ketenpartners en de casusregisseur stagnatie van de hulpverlening. Je stuurt zodanig dat samenwerkingsafspraken alsnog gerealiseerd worden.
 • Je bewaakt samen met de ondersteunende medewerker procesregie de consistente invulling en uitvoering van de rollen van de ketenpartner en casusregisseur.
 • Je signaleert knelpunten c.q. verbeterpunten in de aanpak in algemene zin.
 • Je organiseert themabijeenkomsten voor deelnemers van het overleg ter verdieping van de kwaliteit in de aanpak.

Kerncompetenties

 • Richtinggevend en coördinerend optreden:
  Stuurt en coördineert werkzaamheden van zichzelf en anderen.
 • Voortgang bewaken:
  Beoordeelt vanuit een beoogd resultaat en onderliggend plan adequaat de stand van zaken. Signaleert afwijkingen en initieert waar nodig effectief corrigerende actie.
 • Informatie verzamelen:
  Zoekt beschikbare, relevante informatie bij elkaar teneinde problemen op te lossen en besluiten te nemen en legt deze navolgbaar vast. Gaat bij anderen te rade. Trekt feiten na
 • Analyseren:
  Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij nauwkeurig te werk. Trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.
 • Besluitvaardig handelen:
  Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van voldoende beschikbare feiten en alternatieven. Borgt een goede timing en is hierin doortastend en voortvarend.
 • Oordeelkundig handelen:
  Vormt een oordeel gebaseerd op relevante en concrete gegevens. Neemt ook meningen en gevoelens mee in de oordeelsvorming.
 • Relaties opbouwen op verschillende niveaus:
  Bouwt op alle niveaus relaties op en onderhoudt ze effectief. Stelt anderen op hun gemak. Bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij (potentiële) conflicten.
 • Druk aankunnen:
  Blijft goed presteren onder druk. Hanteert kritiek adequaat. Weet mechanismen in werking te stellen die de druk verminderen. Signaleert op tijd in geval van overmacht.

Wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Aantoonbare ervaring in coördinerende werkzaamheden in afstemming met ketenpartners.
 • Pioniersmentaliteit: lef en vernieuwend denken.
 • SKJ geregistreerd.
 • Analytisch vermogen, om kunnen gaan met (werk)druk, in staat zijn om relaties op te bouwen op verschillende niveaus en besluitvaardig kunnen handelen.

Ons aanbod

Een jaaraanstelling binnen de Stichting Veilig Thuis, met mogelijke verlenging. De CAO Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Salarisschaal 10.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende