Wij vragen

Als CJG-coach biedt je voornamelijk ondersteuning aan kinderen en hun gezinnen bij opvoed- en opgroeivragen. Je bent het vaste, vertrouwde gezicht voor het gezin en coacht hen bij het vinden van oplossingen voor hun vragen. Je brengt de sterke kanten en krachten van de betrokkenen in kaart en weet deze te benutten en te versterken. Samen met het gezin kijk je welke hulpvragen en problemen zich voordoen en welke ondersteuning nodig is. Je zorgt er hierbij voor dat de ondersteuning zoveel mogelijk plaatsvindt in de omgeving van het kind of het gezin, bijvoorbeeld thuis of op school.
De CJG-coach is onderdeel van het team Noord -West. De CJG-coach is, net zoals alle teamleden, verantwoordelijk voor deeltaken binnen het team, zoals deelname aan werkgroepen, preventieve activiteiten, intervisie, casuïstiek enz.

Verantwoordelijkheden
Als CJG-coach heb je de verantwoordelijkheid om:
• Te werken volgens het principe van ‘één-gezin, één-plan’.
• Tijdelijke ondersteuning te bieden op de vraag van ouders en/of jeugdigen. Voornamelijk door ouders/jeugdigen zelf de oplossing te laten realiseren, individueel dan wel in groepsverband en zodanig dat ouders en/of jeugdigen zelfstandig verder kunnen met opgroeien en opvoeden, affiniteit met CJG van nu.
• Tijdig risicofactoren te signaleren en een bijdrage te leveren om deze te voorkomen en/of te verminderen.
• Het verloop van zorg kritisch te volgen en te bewaken.
• Ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk, maar zoveel als nodig, professionals in het gezin nodig cq. aanwezig zijn vanuit het principe van ‘ Eigen Kracht’.
• Te bewaken, regie nemen, dat specialistische zorg zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig, wordt ingezet (met tijdig en tijdelijk karakter). Regie.
• Te reflecteren en constructief kritisch te zijn op het functioneren en professioneel handelen van de CJG-coaches en van het team. Kunnen reflecteren op collega’s en professionals.
• Altijd alert te zijn op signalen van kindermishandeling, deze tijdig te onderkennen en te handelen conform protocol. Meldcode.
• Te registreren en dossier te voeren volgens lokale afspraken en wettelijke eisen.

Vaardigheden / competenties
• analytisch vermogen voor het vertalen van de hulp-/ crisisvraag naar een
professioneel plan van aanpak, samen met ouders/jeugdigen waardoor zij zicht hebben op de doelen en het beoogde resultaat.
• in staat om planmatig, methodisch en gestructureerd samen te werken;
• beschikken over (signalerings-) vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten voor een professioneel oordeel;
• systeem- en vraaggericht kunnen werken, ouders/jeugdigen houden zelf de regie
• outreachend kunnen werken
• indien nodig de regie functie kunnen nemen
• goede sociale, communicatieve vaardigheden
• uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• het vermogen om een jeugdige en gezin te motiveren om hulp te aanvaarden
• kunnen handelen binnen dwang en/of drang (maatregelen)
• Je bent een teamplayer vanuit de eigen verantwoordelijkheid

Functie-eisen
• Een relevante afgeronde HBO opleiding;
• Geregistreerd in kwaliteitsregister SKJ;
• HBO+ werk- en denkniveau
• Minimaal 2 jaar als jeugdprofessional of een soortgelijke functie
• Kennis van en ervaring met opgroeien, ontwikkeling en het functioneren van jeugdigen;
• Kennis van (complexe) gezinssystemen en effecten op individuele gezinsleden, signalen en risicofactoren;
• Kennis van gespreksmodellen en motiverende gesprektechnieken;
• Kennis van relevante wet- en regelgeving (Jeugdwet, privacywetgeving, meldcode, rechten van het kind);
• Beheersen van werkmethodes
• Kennis van en inzicht in het werkveld, het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken zoals Sociale Netwerkversterking en Signs of Safety;
• Oplossingsgericht werken
• Kennis en affiniteit met multiprobleemgezinnen en het werken met gezinnen met andere culturele achtergronden

Ons aanbod

CJG Breda is een netwerkorganisatie van acht organisatie (Careyn, GGD West-Brabant, IMW Breda, MEE West-Brabant, Social Work Breda, Surplus Welzijn, Novadic Kentron en Indigo Brabant).
Wij zijn er om Bredase ouders en jeugdigen van 0-23 jaar, te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Jeugd en ouders zijn daarbij leidend.
Onze uitgangspunten zijn.
• Eigen kracht voor professionele inzet.
• We gaan uit van wat goed gaat en van talenten. positief opvoeden.
• Leefwereld van ouders en jeugd staat centraal. vraaggericht en co-producentschap.
• Passende zorg als het nodig is, zo snel en dichtbij huis als mogelijk, liefst thuis en in de wijk.
• Sociaal netwerk versterken

De jeugdprofessional werkt in een netwerkorganisatie en ressorteert in voorkomende situaties hiërarchisch onder de leidinggevende van de partnerorganisatie. De jeugdprofessional werkt in professionele, generalistische teams binnen het CJG.

Wat wij bieden
• Een gezellig, enthousiast, flexibel en collegiaal team
• Een boeiende, dynamische en afwisselende werkomgeving
• Casuïstiek-, intervisie en collegiale consultatie / ondersteuning
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 9
Contractduur is voor bepaalde tijd, 1 jaar, met ingang van 1 augustus 2018. Onder voorbehoud voortzetting subsidie kan dit bij goed functioneren verlengd worden.
Herken jij je in bovenstaand profiel en ben je op of kort na 1 augustus beschikbaar? Dan zoeken we jou!

Deze vacature is verlopen