Wij vragen

Veilig Thuis Brabant Noordoost is het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij zijn er voor iedereen: burgers en professionals kunnen bij ons terecht voor advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld.

Wij richten ons op kinderen, volwassenen, slachtoffers, plegers, omstanders en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling, met als doel dit te stoppen en voorkomen. Het borgen van veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem staat hierbij centraal.

Ben jij besluitvaardig, stressbestendig en in staat feiten voor zich te laten spreken? Dan zoeken we jou als

Arts-assistent Veilig Thuis

32-36 uur per week

Doel van de functie

Als Arts-assistent bij Veilig Thuis breng je, onder supervisie van onze Vertrouwensartsen, medische en medisch-forensische expertise in richting de organisatie, medewerkers, betrokken gezinssystemen en hulpverleners, gericht op de medische aspecten van de casuïstiek.

Wat ga je doen

Uitvoeren van ‘medische’ taken in het primair proces

 • Je participeert in de werkzaamheden van de frontoffice: je bent het eerste aanspreekpunt voor Medewerkers Veilig Thuis in geval van medische aspecten van casuïstiek en je staat telefonisch medische adviesvragers en melders te woord. Je overlegt de adviezen en meldingen zo nodig met de superviserend Vertrouwensarts en/of Gedragswetenschapper Veilig Thuis;
 • Je neemt, conform de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, meldingen aan van medici, waarbij je ervoor zorgdraagt dat zowel inhoudelijk als juridisch de juiste stappen worden gezet en dat de relevante informatie wordt overgedragen en goed geïnterpreteerd;
 • Je doet medisch (forensisch) onderzoek bij de jeugdige/volwassene indien dit noodzakelijk is voor het vaststellen en vastleggen van letsel bij een vermoeden van lichamelijk letsel en schakelt zo nodig externe medisch (en/of forensisch) specialisten in;
 • Je verzamelt geaccordeerde informatie betreffende de jeugdige, de volwassene en/of het gezinssysteem bij (para)medici;
 • Je consulteert zo nodig externe medisch specialisten indien hun expertise gewenst is;
 • Je neemt deel aan gesprekken met jeugdigen, ouders en/of sociaal en professioneel netwerk indien medische expertise daarbij gewenst is;
 • Je draagt zorg voor het tijdig en zorgvuldig vastleggen van door jou verzamelde informatie vanuit schriftelijke en telefonische contacten en face-to-face gesprekken;
 • Je ondersteunt de Medewerker Veilig Thuis bij het opstellen van rapportages voor wat betreft medische aspecten;

Inbreng medische expertise in de analyse-, wegings- en besluitvormingssystematiek

 • Je analyseert en beoordeelt op verzoek van Medewerkers Veilig Thuis, aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert hen bij de interpretatie van medische gegevens;
 • Je bespreekt je analyse en beoordeling van medische gegevens in bilaterale en multidisciplinaire overleggen (o.a. triage-overleg, startoverleg, MDO) en je onderbouwt besluiten, gebruikmakend van je medische en medisch-forensische expertise;
 • Je stelt vast in hoeverre de gezondheidstoestand van de jeugdige/volwassene bepalend is voor de totale problematiek;
 • Je doet top-teen onderzoek bij de jeugdige/volwassene in geval van letsel, schat de kans in dat het is toegebracht en rapporteert dit;
 • Je vertaalt medische aspecten naar de mate van (on)veiligheid in de opvoed- of leefsituatie;
 • Je werkt hierbij samen met andere disciplines, waaronder de Medewerker en de Gedragswetenschapper Veilig Thuis.

Adviseren en ondersteunen met medische expertise

 • Je levert vanuit het eigen expertisegebied toegevoegde waarde aan beleids- en kennisontwikkeling door bij te dragen aan protocolontwikkeling en het initiëren en/of bijdragen aan interne werkgroepen;
 • Je bent betrokken bij interne voorlichting en kennisoverdracht op het eigen expertisegebied;
 • Je fungeert, in afwezigheid van de Vertrouwensarts, als vervangend aanspreekpunt ten aanzien van het eigen expertisegebied;
 • Je signaleert afwijkingen/knelpunten, spreekt betrokkenen hierop aan en/of geeft deze indien nodig door aan betrokkenen.

Wat neem je mee

Wil jij als Arts-assistent een bijdrage leveren aan het doen stoppen van geweld en zorg dragen voor een duurzame veiligheid binnen het systeem?

Dan vragen we van jou het volgende:

 • Kennisniveau van een afgeronde geneeskunde opleiding (basisarts);
 • Registratie wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG);
 • Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis, of de bereidheid deze kennis al werkend te verwerven;
 • Basiskennis in forensische letselduiding, of de bereidheid deze kennis al werkend te verwerven;
 • Bereidheid tot deelname aan interne (basis)training Veilig Thuis;
 • VOG-verklaring met positieve beoordeling;
 • Gezien de aard van de functie en de omvang van ons werkgebied een rijbewijs en beschikbare auto.

Als persoon herken jij je ook hierin:

 • In staat gestructureerd te werken en te relativeren (ook in een soms chaotische situatie houd jij het hoofd koel);
 • Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden ten behoeve van het creëren van draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor onder andere het vastleggen van bevindingen in rapportages;
 • Sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, agressie en grensoverschrijdend gedrag;
 • Vaardigheden om de ernst van de situatie waarin een cliënt (kind en/of volwassene) zich bevindt in te schatten en hiernaar te handelen.

Wie zijn wij

Wij zijn een stichting met circa negentig medewerkers, merendeels in de functie Medewerker Veilig Thuis. Daarnaast zijn er gedragswetenschappers, vertrouwensartsen, administratief/ secretarieel medewerkers en beleidsadviseurs. Het managementteam bestaat uit de directeur en de drie teammanagers. Wij vormen een expertisecentrum huiselijk geweld/kindermishandeling in de regio en werken daarbij samen met lokale, regionale en landelijke ketenpartners. Ons werkgebied omvat 16 gemeenten.

Ons aanbod

Wat we bieden

We starten onze samenwerking met een arbeidsovereenkomst van één jaar. Daarna behoort een contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. De functie is ingedeeld in salarisschaal 12 van cao Jeugdzorg (afhankelijk van ervaring minimaal € 3.568,98 en
maximaal € 5.616,78 bruto per maand, op basis van 36 uur per week). Daarnaast kent de cao:

 • 144 wettelijke verlofuren en 56 uur verlofbudget (op basis van 36 uur per week);
 • De mogelijkheid verlof bij te kopen;
 • Eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Vakantietoeslag van 8%;
 • Collectieve pensioenverzekering;
 • Een bijdrage in zorgverzekering en mogelijkheid deelname collectieve zorgverzekering;
 • Breed keuzepakket met secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is bruto-netto uitruil van reiskosten mogelijk.

Interesse?

Enthousiast en wil jij het verschil komen maken?

Stuur dan voor jouw cv en motivatiebrief aan Elise Buiting (Vertrouwensarts) onder vermelding van vacaturenummer DB-VTNO-AA-28 naar sollicitatie@veiligthuisbrabantnoordoost.nl. Ook voor inhoudelijke informatie kun je met haar contact opnemen, zij is bereikbaar via 088-243 9303.

Sollicitatieprocedure

De selectie van kandidaten en sollicitatiegesprekken vinden direct plaats tot het moment dat we een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Een referentiecheck en/of assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Goed om te weten

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vorige Volgende