Wij vragen

Op zoek naar een uitdagende baan? Passie voor Autisme? Werken vanuit bezieling? Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende baan met veel ruimte voor scholing en professionele- en persoonlijke ontwikkeling (waaronder Yucelmethode, Autisme Specialisatie, Mindfulness, Contextuele benadering e.a.).

Over Zintri (missie en visie)

Zintri is sterk in mensen met autisme en hun naasten weer in eigen Kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. Dit doen we middels integrale zorg, systeem- en ontwikkelingsgericht vanuit maatwerk en een mensgerichte benadering.

Kernwaarden Zintri:

 • Excellente klantzorg vanuit Expertise ASS (kennis & kunde)
 • Integrale & eclectische werkwijze (multimethodisch)
 • Werken met bezieling & passie
 • Professioneel & persoonlijk Leiderschap
 • Integrale samenwerking & Synergie
 • Innovatie & ontwikkeling

Hoe wij werken

Het primaire proces van Zintri werkt middels Zelforganisatie als Zorgtoeleider heb je direct met het primaire proces te maken (je faciliteert hieraan).

De Zelforganisatie vindt plaats door middel van het Sterrolmodel, het benutten van ieders krachten en talenten is hiervan het uitgangspunt. Om het werken binnen een Team middels Zelforganisatie tot een succes te maken zijn de volgende competenties van essentieel belang: integrale samenwerking, incasseringsvermogen en inleveringsbereidheid.

Naast het gegeven dat binnen het Sterrolmodel het Team de kleinste organisatie-eenheid is, is er binnen Zintri specifieke aandacht voor ambities en ontwikkeling van individuele medewerkers zowel professioneel als persoonlijk op verschillende niveaus: Individu – Team – Organisatie – Ambities daarbuiten (mens en medewerker als ‘heel’ individu). Er wordt gewerkt met een Teamontwikkelingsplan en individueel ontwikkelingsplan.

Kern van de functie:

Als zorgtoeleider binnen Zintri heb je een generalistische functie met als doel het bewaken van een tijdige en kwalitatieve dienstverlening gedurende instroom – doorstroom en uitstroom van klanten binnen de organisatie. Je bent praktisch operationeel verantwoordelijk vanaf het moment van aanmelding van een nieuwe klant tot in zorg en uit zorg.

Hierbij heb je de uitdagende taak de hulpvraag van de cliënt en het zorgaanbod bij elkaar te brengen, op creatieve wijze vorm te geven afgestemd op de cliënt en evt. andere betrokkene partijen, integraal maatwerk! Dit doe je door cliënten en hun verwanten inhoudelijk te screenen, te informeren en adviseren, klant- en service gericht en te zorgen voor een adequaat wachtlijst- en plaatsingsbeheer en te netwerken.

Je draagt als visitekaartje van Zintri het gedachtengoed en het brede aanbod van zorg uit tijdens alle contacten met potentiele cliënten, dit ook door te “netwerken met verwijzers”, met gemeenten en met interne en externe samenwerkingscontacten!. Je levert professioneel maatwerk, passend bij de wensen en behoeften van de cliënt en zijn omgeving en zijn zorgbeschikking . Samen met je collega’s ben je een belangrijke bemiddelende schakel in het proces van in-, door- en uitstroom van cliënten. Je bent een eerste aanspreekpunt voor klanten, verwijzers ( incl. gemeenten en behandelaars en voor interne medewerkers .

Leidinggeven en/of ontvangen: jij ontvangt leiding van de Senior Zorgtoeleider van het team. Van de gedragsdeskundige kun je functionele aanwijzingen ontvangen op zorginhoud. Je kan gevraagd en ongevraagd advies krijgen van behandelaars en verwijzers inzake zorg- en begeleiding van cliënten.

Resultaatgebieden

 1. Aanmelding en Intake
 2. Beschikkingen
 3. Caseload en Invullingen
 4. Netwerk en relatieonderhoud
 • Zorgbemiddeling en Zorgadvies:

  • Bemiddelen naar passende en kwalitatieve zorg
  • Maatwerk en integrale zorg en samenwerking
 • Communicatie:
  • Klant- en Servicegerichtheid
  • Effectieve, doelgerichte, verbonden communicatie
  • Resultaatgerichtheid
  • Pro actieve, probleemoplossende houding
  • Onderhandelcapaciteiten en conflicthantering
 • Integrale Samenwerking:
  • Netwerken met andere ketenpartners, gemeenten, behandelaars en verwijzers
  • Marketing en PR

Zorgbemiddeling en Zorgadvies

Op professionele en klantvriendelijke wijze heb je ervoor gezorgd dat de cliënt de zorg ontvangt die aansluit bij zijn of haar behoeftes, wensen en de mogelijkheden, waardoor de hulpvraag en het zorgaanbod bij elkaar zijn gebracht. Medewerkers zijn voorzien van voldoende cliënten passend binnen hun caseload. In dit kader voer jij de volgende werkzaamheden uit:

 • Je screent de hulpvraag van de cliënt, vraagt door en maakt een inschatting van de zorgvraag en in hoeverre Zintri een passende zorgaanbieder is
 • Je verstrekt informatie en adviseert, cliënten en hun verwanten, ook afhankelijk van het proces per gemeente en medewerkers
 • Je verzamelt, je faciliteert, onderhandelt, plant, coördineert en controleert en verwerkt diverse gegevens en mutaties tijdens het proces van in-, door- en uitstroom van cliënten, ook betreffende hoofd en onderaannemerschap (zoals het berekenen van een leveringsopdracht).
 • Je koppelt intakers aan cliënten en matcht begeleiders/caseload met cliënten en stemt waar nodig af met de gedragsdeskundige, de klant, verwanten, medewerkers, gemeenten, behandelaars en verwijzers en met medewerkers.
 • Je controleert dossiervorming en verslaglegging vanuit intakes.
 • Jij controleert beschikkingen op ontvangt en inhoud, signaleert en analyseert afwijkingen, kaart aan/vraagt informatie op bij verwijzer/ consulent, onderhandelt en monitort de voortgang. Je draagt zorg voor een geldige aanwezig beschikking.
 • Je vraagt gegevens op bij klanten en medewerkers, hoofd en onderaannemers en stuurt medewerkers aan bij zorgen voor een herindicatie, het schrijven van arrangementen en het evalueren van arrangement, het aanleveren van een Intake, Zorgplan, Evaluatie Zorgplan enz. hetgeen nodig is om een geldige beschikking te verkrijgen.
 • Je houdt de mail en de zorgmail bij en verwerkt de vragen en communiceert met medewerkers, de gemeente consulenten, Hoofd onderaannemerschap en netwerk en ketenpartners
 • Je beheert de wachtlijst.
 • Je maakt op verzoek (periodieke) overzichten voor de eigen organisatie, zoals inzake wachtlijst- en plaatsingsgegevens.

Effectieve communicatie

Met jouw collegiale en dienstverlenende benadering heb je contacten met diverse (externe) personen onderhouden, de verbinding gezocht en betrokkenen tijdig voorzien van gepaste informatie. Collega’s, cliënten, verwijzers en overige instanties weten jou te vinden als ze vragen hebben over de in-, door- en uitstroom van cliënten. Je gaat erop uit om te netwerken en verbindingen te leggen en de naamsbekendheid van Zintri te vergroten.

 • Je onderhoudt contacten met collega’s en diverse personen, organisaties en instanties t.b.v. afstemming, gegevensuitwisseling, informatieoverdracht en samenwerking, te netwerken en verbindingen te leggen.
 • Zo verstrek je toelichtingen aan medewerkers, cliënten en derden o.a. bij vragen over producten van Zintri, aanmelden, intake, start of wijziging/beëindiging van zorg en de sociale kaart. En je stuurt waar nodig medewerkers aan t.a.v. aanvragen keukentafel gesprekken, herindicaties.
 • Je neemt klachten van cliënten in behandeling
 • Je neemt op en aanmerkingen van medewerkers tav de zorg aan cliënten in behandeling en proberen deze in juiste banen te leiden.
 • Je signaleert risico’s, knelpunten en verbeterpunten zorginhoudelijk en in processen en legt deze voor aan collega’s en de senior zorgtoeleider en/of de manager bedrijfsvoering.
 • Je gaat professioneel om met klant- en medewerkers gegevens en diens privacy zowel in woord als in schrift. Je communiceert volgens de richtlijnen wet AVG.
 • Je bent in staat te onderhandelen, hebt impact in communicatie en bent tevens in staat tot conflicthantering en bemiddeling in lastige situaties (zoals meervoudige partijdigheid).
 • Je werkt ten alle tijden resultaat- en doelgericht (pro actief en probleemoplossend).

Kennis, competenties en vaardigheden

Voor deze functie is een hbo werk- en denkniveau vereist. Om cliënten te kunnen ondersteunen binnen het huidige complexe zorgveld (meervoudige partijdigheid), zoals bij het aanvragen van (her)indicaties, heb je kennis nodig van verschillende financieringsstromen, de sociale kaart en indicatieprocedures (per gemeente). Je beschikt over zorginhoudelijke kennis (psychiatrie en autisme). Daarnaast is kennis van de visie en het brede zorgaanbod van Zintri vereist.

Jij werkt volgens globale richtlijnen en administratieve procedures van Zintri en daarbinnen ben jij in staat zelfstandig je werk uit te voeren en een inschatting te maken van de zorgvraag in relatie tot het aanbod. Je hebt inzicht nodig voor het monitoren van in-, door- en uitstroom en voor het signaleren van afwijkingen. Met je collega’s en de senior zorgtoeleider en de afdeling bedrijfsvoering, clientadministratie, facturatie, de directie en de gedragsdeskundige kan je overleggen en afstemmen bij vraagstukken waarbij je expertise van anderen nodig hebt.

Werken binnen onze organisatie vraagt een aantal vaardigheden van jou. Bij het onderhouden van contacten, verstrekken van informatie en advies, onderhandelen en het toeleiden naar zorg is het belangrijk dat je tactvol en dienstverlenend en signalerend en analytisch bent, goed luistert, belangstelling weet te wekken en anderen kan overtuigen en stimuleren, adviseren. Omdat je dagelijks collega’s, cliënten, verwijzers en overige instanties te woord staat, (schriftelijk) informatie verstrekt en signaleert en adviseert ben je in staat om zowel mondeling als schriftelijk te kunnen communiceren (in correct Nederlands, transparant, concreet, zorgvuldig en duidelijk). Je kan zaken hierbij plannen en coördineren. Je hebt een probleemoplossend vermogen. Je zorgt voor tijdige en kwalitatieve dienstverlening aan de klant en dient om dit mogelijk te maken verbindingen te maken met processen en tussen betrokken partijen/ functionarissen. Je beweegt tussen de belangen van klanten, medewerkers, externen (verwijzers en financierders/gemeente) en de belangen van Zintri, hierin dien je balans te kunnen aanbrengen.

Daarbij ben je vaardig in het met enige snelheid digitaal verwerken van financiële gegevens.

Geduld, volharding, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit zijn in jouw functie belangrijk bij het uitvragen, in kaart brengen van de zorgvraag en bij de matching met zorgaanbod/caseload en het netwerken met overige instanties. Voor het matchen, voor het verwerken, controleren van gegevens, het monitoren van voortgang en het signaleren van afwijkingen is het nodig dat je systematisch en ordelijk werkt. Je bent integer wanneer je omgaat met cliëntgegevens en vertrouwelijke informatie over de organisatie. Bij het afhandelen van klachten is het nodig om goed te kunnen luisteren, te kunnen onderhandelen, te bemiddelen met tact en overtuigingskracht, binnen een veld met meervoudige partijdigheid. Je bent stressbestendig.

Verder heb je een representatief voorkomen wanneer je in gesprek bent of aan het netwerken bent met diverse in- en externe contacten (gemeentes, netwerk, hoofd-onderaannemers, samenwerkingsverbanden). Je dient stressbestendig te zijn aangezien een dag altijd anders loopt dan verwacht, prioriteiten kunnen per dag en moment veranderen.

Bij het bemiddelen naar zorg en adviseren in zorg, het netwerken en onderhouden van contacten met alle betrokkenen/partijen bestaat de kans op het veroorzaken van financiële schade voor de organisatie en cliënten. Daarom ben je alert bij de matching, op het controleren van gegevens, het monitoren van de voortgang en het signaleren van afwijkingen. In je contacten met cliënten, verwijzers en overige instanties kun je imagoschade voor de organisatie veroorzaken. Als er een potentiele schade lijkt te ontstaan is er nauwe samenwerking met het MT, Back en Frontoffice en verwijzer noodzakelijk.

Werkomstandigheden

Je hebt intensief telefonisch contact met cliënten, hun verwanten en verwijzers. Daarom is het verstandig om een aantal zaken wel tijdig bespreekbaar te maken. Geef het aan bij de senior zorgtoeleider of je leidinggevende als je tijdsdruk ervaart, of als je zelf last hebt van de confrontatie met een persoonlijke situatie van een cliënt of diens netwerk.

Competenties :

 • Servicegerichtheid en Klantgerichtheid
 • Communiceren
 • Netwerken en Samenwerken
 • Informatie verzamelen en Analyseren
 • Lef-besluitvaardigheid
 • Impact
 • Onderhandelen
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Zorgvuldigheid
 • Praktisch handelen en Anticiperen
 • Risicobewust
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn

Ons aanbod

Dienstverband

 • 32 Uur
 • Schaal 45 volgens CAO Gehandicaptenzorg

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende