Wij vragen

Een gepassioneerde financieel adviseur die onze integrale bedrijfsvoering naar een hoger niveau wil brengen. Dat is waar wij naar op zoek zijn!

Over Zintri (missie en visie)

Zintri is sterk in mensen met autisme en hun naasten weer in eigen Kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. Dit doen we middels integrale zorg, systeem- en ontwikkelingsgericht vanuit maatwerk en een mensgerichte benadering.

Kernwaarden Zintri:

 • Excellente klantzorg vanuit Expertise ASS (kennis & kunde)
 • Integrale & eclectische werkwijze (multimethodisch)
 • Werken met bezieling & passie
 • Professioneel & persoonlijk Leiderschap
 • Integrale samenwerking & Synergie
 • Innovatie & ontwikkeling

Kern van je functie:

Wij zijn op zoek naar een senior financieel adviseur met leidinggevende capaciteiten en relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.

In deze functie ben je integraal verantwoordelijk voor de financiële en salarisadministratie. Tevens geef je leiding aan de afdeling bedrijfsvoering. In deze afdeling zijn alle ondersteunende diensten gepositioneerd. Dit betreffen diensten op de gebieden; financiën, personeel, zorgadministratie, ICT, facilitair en managementondersteuning. Het team is 8 fte groot.

Heb je misschien nog niet alle genoemde relevante werkervaring maar denk je wel deze uitdagende klus aan te kunnen, schroom dan zeker niet om ons te schrijven.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Diverse financiële en salaris administraties, het voorbereiden van financiële rapportages, het opstellen van jaarrekeningen, het doen van fiscale aangiften en efficiënte financiële bedrijfsapplicaties. Je hebt kennis genoten van de AO/IC en de verplichtingen die hierin gelden.
 • Faciliterend leiding geven aan het team Back & Frontoffice van onze organisatie (jouw positie hierin is naast het team staan en ze voorzien van jou deskundigheid en vakkundigheid op financiëel en controllerniveau (managementinformatie en stuurinformatie).
 • Je bent onderdeel van het MT + en werkt nauw samen met het MT en de Businesscontroller welke adviseur is van het MT.
 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de kernwaarden van de organisatie en het realiseren van de outcomecriteria en resultaten van het secundair proces (faciliterend aan het primair proces).

Je bezit de volgende competenties

 • Motiverend leidinggeven
 • Delegeren
 • Resultaatgericht
 • Omgevings- en organisatiebewustzijn
 • Analytisch
 • Impact (kunnen beïnvloeden):
 • Anticiperen
 • Planmatig
 • Verbindend

Specifieke Taken en verantwoordelijkheden:

 • Faciliterende leidinggeven afdeling bedrijfsvoering
 • Grootboek
 • Salarisadministratie
 • Liquiditeit
 • Debiteurenbeheer en incasso
 • Crediteurenbeheer
 • Maandafsluiting
 • Voorbereiding en opstellen maandrapportages
 • Voorbereiding en opstellen jaarrekeningen
 • Projectadministratie
 • Aggregeren en analyseren management en stuurinformatie.

Leidinggeven en/of ontvangen:

 • Jij ontvangt leiding van de directeur.
 • Je geeft op faciliterende en verbindende wijze leiding aan je team.
 • Tevens ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de kernwaarden van de organisatie en het behalen van de outcomecriteria van deze kernwaarden.

Resultaatgebieden

 • Kwaliteit integrale bedrijfsvoering
 • Uitvoeren financiële en salarisadministratie.
 • (Door)ontwikkelen integrale dienstverlening.
 • (Organisatie)ontwikkeling
 • Faciliterend leidinggeven.
 • Integraal verantwoordelijk voor kwantitatieve en kwalitatieve procesindicatoren van bedrijfsvoering/secundair proces.

Kwaliteit van arbeid:

Vanuit het streven naar kwaliteit van arbeid ben je in staat de werkzaamheden procesmatig sterk en samen met je team te organiseren en management/directie en primair proces te voorzien van management en stuurinformatie. In dit kader voer jij de volgende werkzaamheden uit:

 • Je bewaakt de teamsamenstelling en bezetting van de back en frontoffice en anticipeert op wijzigingen ook op de langere termijn
 • Je monitort de personeelsplanning van je team.
 • Je organiseert teamoverleg en teambuilding activiteiten
 • Je voert gesprekken met medewerkers, begeleidt en coacht bij verzuim
 • Je faciliteert draagvlak en draagkracht binnen de locatie en team(s) voor beleidsvernieuwing of organisatieverandering
 • Beleid implementeer je op de werkvloer, je bent verantwoordelijk voor realisatie van de kernwaarden en behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve outcomecriteria van de integrale bedrijfsvoering/secundair proces.

(Organisatie)ontwikkeling

Vanuit het streven excellente klantzorg te bieden en innovatie van zorg te realiseren span je je vanuit jouw expertise en verbinding met de werkvloer in voor (kwaliteits-)verbeteringen en (organisatie)ontwikkeling. Je signaleert en verbindt en acteert hierin pro-actief van beleid tot uitvoering en vice versa. In dit kader voer jij de volgende werkzaamheden uit:

 • Je adviseert en stemt af met de directie (en MT), businesscontroller om de kwaliteit en kwantiteit van werkprocessen en professionaliteit in werken te verbeteren
 • Je draagt bij aan beleid(sontwikkeling) en innovatie van zorg vanuit het perspectief van integrale bedrijfsvoering.
 • Gericht op vernieuwing en verandermanagement leg en onderhoud je - in afstemming met directie en MT - contacten met externen.
 • Je vormt nieuwe samenwerkingen
 • Je maakt onderdeel uit van het MT+.

Kennis, competenties en vaardigheden

Je bent in staat zowel strategisch, tactisch als operationeel te denken en handelen. Voor deze functie is kennis van financiën, integrale bedrijfsvoering op hbo niveau vereist, aangevuld met managementvaardigheden en -ervaring en meerjarige ervaringskennis in het werkveld. Beschikt over kennis van de visie, kernwaarden en actuele dienstverlening van Zintri, evenals over het werkveld met samenwerkingspartners en stakeholders waarin de organisatie zich begeeft.

Jij werkt volgens hoofdlijnen en vastgestelde kwaliteitskaders en daarbinnen ben jij in staat integraal aan te sturen en de kwaliteit van de integrale bedrijfsvoering en arbeid hoog te houden. Je beschikt over initiatief en vindingrijkheid om de stabiliteit in de integrale bedrijfsvoering te bewaken en behouden. Met de businesscontroller en directie kan je overleggen en afstemmen bij vraagstukken waarbij je aanvullende expertise nodig hebt. Je bent je bewust en hebt scherpte in analyseren van data en signaleert risico’s en kansen binnen processen en binnen de organisatie. Je handelt hierin pro-actief en probleemoplossend (anticiperen). Je beschikt over strategie en visie.

Werken binnen onze organisatie vraagt een aantal vaardigheden van jou. Bij het leggen en onderhouden van contacten zowel binnen de organisatie als daarbuiten, zoals bij het aansturen van de integrale bedrijfsvoering en het secundair proces op de locatie, het adviseren en het ontwikkelen van de integrale bedrijfsvoering en secundair proces is het belangrijk dat je tactvol bent, luistert, belangstelling weet te wekken en anderen kan overtuigen (impact) en stimuleren en dat je bovendien kunt omgaan met tegengestelde belangen en weerstanden weet te overwinnen. De gespreksvoering met teamleden, stakeholders, businesscontroller, directie en externe (potentiële samenwerkings-)contacten en schriftelijke verslaglegging (zowel bedrijfsmatig als financieel en op niveau van data analyse) stellen eisen aan mondeling en schriftelijk kunnen communiceren.

Daarbij ben je vaardig in het met enige snelheid digitaal verwerken van gegevens, teksten en/of het opstellen van notities of plannen.

Geduld, volharding en doorzettingsvermogen zijn in jouw functie belangrijk bij het faciliterend leidinggeven, toezien op kwaliteit en het bereiken van excellente integrale bedrijfsvoering. Voor het uitvoeren, aansturen en verbeteren van kwaliteit en werkprocessen is het nodig dat je systematisch en ordelijk werkt. Je bent integer wanneer je omgaat met personeels- en cliëntgegevens en vertrouwelijke informatie over de organisatie. Verder heb je een representatief voorkomen bij het onderhouden van diverse in- en externe contacten en het daarbij signaleren en benutten van (samenwerkings-)kansen voor de organisatie.

Bij het organiseren en aansturen binnen de organisatie bestaat de kans op het veroorzaken van materiële schade voor de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de teamresultaten en voor het vormen van nieuwe samenwerkingen. Daarom ben je alert bij het faciliteren, aansturen en bewaken van processen, het benutten van kansen en bij het signaleren van problemen. Tevens ben je in staat te delegeren en medewerkers te motiveren in een Resultaatgerichte werkwijze. In je contacten met medewerkers en in externe (samenwerkings-)contacten kun je imagoschade voor de organisatie veroorzaken. Je bent je bewust van wat er nodig is om een positief imago te onderhouden en handelt hiernaar.

Werkomstandigheden

Je bent in je werk verantwoordelijk voor het functioneren en voor de resultaten van je team(s). Dit kan je psychisch belasten. Geef het aan bij je leidinggevende als je (tijds)druk ervaart.

Competenties

 • Motiverend leidinggeven (niveau 2): Richting en sturing geven aan teams door het scheppen van de juiste randvoorwaarden en door het bevorderen van samenwerking, commitment en teamgeest. (eigen regie stimuleren; verbindend werken met medewerkers) Je bent in staat effectief taken te delegeren.
 • Resultaatgerichtheid: Voortdurend streven naar realisatie van resultaten en de verbetering van de processen die hiertoe leiden. (proces- en projectmatig werken)
 • Omgevingsbewustzijn (niveau 2): Inzicht in de eigen organisatie en andere relevante organisaties. Kennen van de relevante personen binnen en buiten de organisatie en de verhoudingen daartussen en hiermee rekening houden. Op basis hiervan inschatten wat de gevolgen zijn van (eigen) beslissingen en activiteiten op onderdelen van het proces/de organisatie en de context van die organisatie. (Organisatie sensitiviteit en ook deel van verbindend werken met klanten/stakeholders e.d.)
 • Analyseren (niveau 2): het ordenen en structureren van complexe informatie, het leggen van verbanden tussen gegevens en het onderkennen van oorzaak en gevolg.
 • Impact (kunnen beïnvloeden): Het overtuigen van anderen door middel van argumenten, overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact, gericht op het verkrijgen van instemming met bepaalde plannen, ideeën of oplossingen.
 • Anticiperen (niveau 2): Signaleren van kansen, mogelijkheden en/of knelpunten en daarop gericht actie ondernemen en vooruit denken hoe kansen te pakken en/of problemen te voorkomen zijn. (hier past ook probleemoplossend vermogen)
 • Plannen en organisatie (niveau 2): Structuur aanbrengen in het uit te voeren werk, gericht op hetefficiënt omgaan met beschikbare tijd, middelen en mensen, nu en in de toekomst.
 • Netwerken (niveau 2): Opbouwen en onderhouden van (in- en externe) contacten die (op lange termijn) nuttig zijn.

Ons aanbod

Dienstverband:

 • 32-36 Uur
 • Schaal 55 volgens CAO Gehandicaptenzorg.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende