Wij vragen

Op zoek naar een uitdagende baan? Passie voor Autisme? Werken vanuit bezieling? Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende baan met veel ruimte voor scholing en professionele- en persoonlijke ontwikkeling (waaronder Yucelmethode, Autisme Specialisatie, Mindfulness, Contextuele benadering e.a.).

Over Zintri (missie en visie)

Zintri is sterk in mensen met autisme en hun naasten weer in eigen Kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. Dit doen we middels integrale zorg, systeem- en ontwikkelingsgericht vanuit maatwerk en een mensgerichte benadering.

Kernwaarden Zintri:

 • Excellente klantzorg vanuit Expertise ASS (kennis & kunde)
 • Integrale & eclectische werkwijze (multimethodisch)
 • Werken met bezieling & passie
 • Professioneel & persoonlijk Leiderschap
 • Integrale samenwerking & Synergie
 • Innovatie & ontwikkeling

Hoe wij werken

Vanuit Zelforganisatie ben je als Team verantwoordelijk voor de klanten in jullie regio. Je hebt als team direct invloed op de uitvoering en ontwikkeling van excellente klantzorg en de innovatie van de zorg, door middel van integrale samenwerking en synergie met klanten, de organisatie, samenwerkingspartners en stakeholders. Er is sprake van een platte organisatiestructuur en bottom-up cultuur waarbij verbinding werken vanuit bezieling centraal staan.

De Zelforganisatie vindt plaats door middel van het Sterrolmodel, het benutten van ieders krachten en talenten is hiervan het uitgangspunt. Om het werken binnen een Team middels Zelforganisatie tot een succes te maken zijn de volgende competenties van essentieel belang: integrale samenwerking, incasseringsvermogen en inleveringsbereidheid.

Naast het gegeven dat binnen het Sterrolmodel het Team de kleinste organisatie-eenheid is, is er binnen Zintri specifieke aandacht voor ambities en ontwikkeling van individuele medewerkers zowel professioneel als persoonlijk op verschillende niveaus: Individu – Team – Organisatie – Ambities daarbuiten (mens en medewerker als ‘heel’ individu). Er wordt gewerkt met een Teamontwikkelingsplan en individueel ontwikkelingsplan.

Kern van de functie: als senior beschermd wonen binnen Zintri ben je verantwoordelijk voor het organiseren, aansturen en zorginhoudelijk begeleiden van de zorg- en dienstverlening op de locatie beschermd wonen (het steunpunt). Met jouw integrale blik zorg jij zowel op het vlak van bedrijfsvoering als zorginhoud voor het continu nastreven en realiseren van kwaliteit, het voeren van regie op de begeleiding en voor de inhoudelijke coaching van teamleden. Samen met je team(s)/medewerkers ben je een belangrijke schakel in het proces van de cliëntenzorg.

Leidinggeven en/of ontvangen:

 • Jij ontvangt leiding van de directeur. Je ontvangt zorginhoudelijk leiding van de gedragsdeskundige.
 • Je geeft op faciliterende en verbindende wijze leiding aan het team van medewerkers op de locatie.
 • Tevens ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de kernwaarden van de organisatie en het behalen van de outcomecriteria van deze kernwaarden.

Resultaatgebieden

 • Kwaliteit van zorg
 • Kwaliteit van arbeid / Teambuilding en het Sterrolmodel
 • (Organisatie)ontwikkeling

Kwaliteit van zorg

Vanuit het streven naar kwaliteit van zorg, draag je op verbindende en dienstbare wijze jouw deskundigheid over op je teamleden en ondersteunt en coacht hen, zodat jullie op deskundige en mensgerichte wijze zorg kunnen bieden. Je bent beschikbaar voor klanten en medewerkers en zorgt voor stabiliteit in de woonvorm. In dit kader voer jij de volgende werkzaamheden uit:

 • Je voert de regie op systeem- en ontwikkelgerichte begeleiding aan cliënten, maakt verbinding met diverse (externe) betrokkenen, informeert en delegeert
 • Je signaleert problemen, analyseert en koppelt terug
 • Je geeft uitvoering aan multidisciplinair overleg (MDO) en intervisie, samen met de gedragsdeskundige
 • Je verricht taken op het gebied van in- (intakes), door- en uitstroom van klanten
 • In complexe gevallen neem je op verzoek van de gedragsdeskundige cliënten over
 • Je faciliteert, stuurt het proces inzake geldige beschikkingen en screent/toetst rapportages op inhoud en kwaliteit
 • Je ziet toe op de deskundigheid van medewerkers/teamleden en onderneemt actie bij bijzonderheden of afwijkingen

Kwaliteit van arbeid / Teambuilding en het Sterrolmodel

Vanuit het streven naar kwaliteit van arbeid ben je in staat de werkzaamheden procesmatig sterk en samen met je team te organiseren en management/directie te voorzien van stuurinformatie. In dit kader voer jij de volgende werkzaamheden uit:

 • Je bewaakt de teamsamenstelling en bezetting beschermd wonen en anticipeert op wijzigingen in diensten of (mobiele) teams, ook op de langere termijn
 • Je monitort de urenrealisatie (klanten en medewerkers) en stuurt inhoudelijk bij
 • Je organiseert teamoverleg en teambuilding activiteiten
 • Je voert gesprekken met medewerkers, begeleidt en coacht bij verzuim
 • Je faciliteert draagvlak en draagkracht binnen de locatie en team(s) voor beleidsvernieuwing of organisatieverandering
 • Beleid implementeer je op de werkvloer, zo ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de implementatie van zelforganisatie en het Sterrolmodel.

(Organisatie)ontwikkeling

Vanuit het streven excellente klantzorg te bieden en innovatie van zorg te realiseren span je je vanuit jouw expertise en verbinding met de werkvloer in voor (kwaliteits-)verbeteringen en (organisatie)ontwikkeling. Je signaleert en verbindt en acteert hierin pro-actief van beleid tot uitvoering en vice versa. In dit kader voer jij de volgende werkzaamheden uit:

 • Je adviseert en stemt af met de gedragskundige, directie (en MT) en/of de bedrijfsondersteuning/backoffice, om de kwaliteit van zorg, werkprocessen en professionaliteit in werken te verbeteren
 • Je neemt deel aan seniorenoverleg
 • Je draagt bij aan beleid(sontwikkeling) en innovatie van zorg vanuit de uitvoering en contractmanagement (actualisaties en werkgroepen)
 • Gericht op vernieuwing leg en onderhoud je - in afstemming met directie, gedragsdeskundige (en MT) - contacten met externen, zoals stakeholders (gemeente) en potentiële samenwerkingspartners (woningbouw, MEE en Mobiel zorgteam, etc.)
 • Je vormt nieuwe samenwerkingen
 • Je maakt onderdeel uit van het MT+.

Kennis, competenties en vaardigheden

Voor deze functie is kennis van zorg- en hulpverlening op hbo niveau vereist, aangevuld met managementvaardigheden en -ervaring en meerjarige ervaringskennis in het werkveld/met de doelgroep. Beschikt over kennis van de visie, kernwaarden en actuele dienstverlening van Zintri, evenals over het werkveld met samenwerkingspartners en stakeholders waarin de organisatie zich begeeft.

Jij werkt volgens hoofdlijnen en vastgestelde kwaliteitskaders en daarbinnen ben jij in staat integraal aan te sturen en de kwaliteit van zorg en arbeid hoog te houden. Je beschikt over initiatief en vindingrijkheid om de stabiliteit in de woonvorm te bewaken en behouden. Met de gedragsdeskundige en directie kan je overleggen en afstemmen bij vraagstukken waarbij je aanvullende expertise nodig hebt.

Werken binnen onze organisatie vraagt een aantal vaardigheden van jou. Bij het leggen en onderhouden van contacten zowel binnen de organisatie als daarbuiten, zoals bij het aansturen van de zorg- en dienstverlening op de locatie, het adviseren en het ontwikkelen van de klantzorg is het belangrijk dat je tactvol bent, luistert, belangstelling weet te wekken en anderen kan overtuigen en stimuleren en dat je bovendien kunt omgaan met tegengestelde belangen en weerstanden weet te overwinnen. De gespreksvoering met teamleden, cliënten, de gedragsdeskundige, directie en externe (potentiële samenwerkings-)contacten en schriftelijke verslaglegging (zowel bedrijfsmatig als zorginhoudelijk) stellen eisen aan mondeling en schriftelijk kunnen communiceren.

Daarbij ben je vaardig in het met enige snelheid digitaal verwerken van gegevens, teksten en/of het opstellen van notities of plannen.

Geduld, volharding en doorzettingsvermogen zijn in jouw functie belangrijk bij het faciliterend leidinggeven, toezien op kwaliteit en het bereiken van excellente klantzorg. Voor het uitvoeren, aansturen en verbeteren van kwaliteit en werkprocessen is het nodig dat je systematisch en ordelijk werkt. Je bent integer wanneer je omgaat met personeels- en cliëntgegevens en vertrouwelijke informatie over de organisatie. Verder heb je een representatief voorkomen bij het onderhouden van diverse in- en externe contacten en het daarbij signaleren en benutten van (samenwerkings-)kansen voor de organisatie.

Bij het organiseren, aansturen en zorginhoudelijk regisseren van de zorg binnen de locatie bestaat de kans op het veroorzaken van materiële schade voor de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de teamresultaten en voor het vormen van nieuwe samenwerkingen. Daarom ben je alert bij het faciliteren, aansturen en bewaken van processen, het benutten van kansen en bij het signaleren van problemen. In je contacten met medewerkers, cliënten en in externe (samenwerkings-)contacten kun je imagoschade voor de organisatie veroorzaken.

Werkomstandigheden

Je bent in je werk verantwoordelijk voor het functioneren en voor de resultaten van je team(s). Dit kan je psychisch belasten. Geef het aan bij je leidinggevende als je (tijds)druk ervaart.

Competenties

 • Motiverend leidinggeven (niveau 2): Richting en sturing geven aan teams door het scheppen van de juiste randvoorwaarden en door het bevorderen van samenwerking, commitment en teamgeest. (eigen regie stimuleren; verbindend werken met medewerkers)
 • Resultaatgerichtheid: Voortdurend streven naar realisatie van resultaten en de verbetering van de processen die hiertoe leiden. (proces- en projectmatig werken)
 • Omgevingsbewustzijn (niveau 2): Inzicht in de eigen organisatie en andere relevante organisaties. Kennen van de relevante personen binnen en buiten de organisatie en de verhoudingen daartussen en hiermee rekening houden. Op basis hiervan inschatten wat de gevolgen zijn van (eigen) beslissingen en activiteiten op onderdelen van het proces/de organisatie en de context van die organisatie. (Organisatie sensitiviteit en ook deel van verbindend werken met klanten/stakeholders e.d.)
 • Analyseren (niveau 2): het ordenen en structureren van complexe informatie, het leggen van verbanden tussen gegevens en het onderkennen van oorzaak en gevolg.
 • Impact (kunnen beïnvloeden): Het overtuigen van anderen door middel van argumenten, overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact, gericht op het verkrijgen van instemming met bepaalde plannen, ideeën of oplossingen.
 • Anticiperen (niveau 2): Signaleren van kansen, mogelijkheden en/of knelpunten en daarop gericht actie ondernemen en vooruit denken hoe kansen te pakken en/of problemen te voorkomen zijn. (hier past ook probleemoplossend vermogen)
 • Plannen en organisatie (niveau 2): Structuur aanbrengen in het uit te voeren werk, gericht op hetefficiënt omgaan met beschikbare tijd, middelen en mensen, nu en in de toekomst.
 • Netwerken (niveau 2): Opbouwen en onderhouden van (in- en externe) contacten die (op lange termijn) nuttig zijn.

Ons aanbod

Dienstverband:

 • (Omgeving) Bergen op Zoom
 • 24-28 Uur
 • Ingang 1 februari 2019
 • Schaal 55 volgens CAO Gehandicaptenzorg
 • Van februari tot en met mei 2019 neem je projectmatig- en actief deel aan het opzetten van de locatie (werving team en instroom klanten).

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende