zoekt een

Directeur behandeling FIB

GGzE biedt mensen met complexe of acute mentale problemen de best mogelijke zorg om veerkrachtig in het leven te staan. 

In de regio Eindhoven-De Kempen biedt GGzE specialistische zorg aan mensen met complexe mentale problematiek. Zij biedt deze behandeling en begeleiding dicht bij de leefwereld van de cliënt, en daar waar dat niet kan, op een van de klinische locaties. Dat gebeurt zo kort als het kan, en zo lang als nodig. GGzE biedt zorg in vrijwilligheid, maar waar nodig ook onder de vlag van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en vanuit de forensische regelgeving. De zorg wordt samen met de cliënt, diens naasten en het regionale netwerk vormgegeven. Daarnaast levert GGzE een belangrijke bijdrage op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding. 

DIRECTEUR BEHANDELING DIVISIE FORENSISCHE & INTENSIEVE BEHANDELING (FIB)
(PSYCHIATER, KLINISCH PSYCHOLOOG OF GZ-PSYCHOLOOG) GGzE

Specifieke verantwoordelijkheden

 • Je werkt intensief samen met je collega directeur bedrijfsvoering en bent samen verantwoordelijkheid voor de divisie. Tevens maak je actief onderdeel uit van het organisatiebrede directieteam (verantwoordelijkheid delen voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de strategische doelstellingen van GGzE).
 • In je werkwijze bevorder je en leef je een cultuur voor van samenwerking waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd.
 • Je organiseert een transparante en vlot lopende communicatie waarbij medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Je bent een inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de leidinggevenden en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Je geeft de leidinggevenden ruimte en draagt zorg voor hun opleiding en ontwikkeling. 
 • Je vervult een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is. 
 • Je draagt samen met je collega directeur, zorg voor een positief en veilig leef-, leer- en werkklimaat voor medewerkers en cliënten binnen de divisie.
 • Samen met je collega directeur bedrijfsvoering neem je de lead om organisatiebreed beleid te vertalen naar de divisie. Je stelt jaarplannen op en draagt zorg voor implementatie. Ook heb je extern een belangrijke rol, namelijk het onderhouden, uitbouwen en aangaan van diverse netwerkrelaties en netwerksamenwerking. Je kunt hierbij denken aan vertegenwoordiging van de organisatie in TBS Nederland en het zorg- en veiligheidsdomein in Brabant. Bij complexe casuïstiek ben je aanspreekpunt voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van VWS.
 • Met lef en creativiteit speel je samen met de leiding van de divisie en met de afdeling HR&D in op de huidige arbeidsmarktkrapte in de sector. Je draagt op deze manier bij aan de positionering van GGzE als aantrekkelijke werkgever.

Functie-eisen

 • Opleiding: psychiater, klinisch psycholoog of GZ-psycholoog.
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in de zorg (cure), in het aansturen van een groot organisatieonderdeel. 
 • Ervaring in de forensische zorg.
 • Uitstekend in staat om multidisciplinaire teams te verbinden en draagvlak te creëren.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.

Competenties 

 • Stevige persoonlijkheid, gedreven, in balans, straalt senioriteit uit, positief ingesteld en optimistisch.
 • Zichtbaar, toegankelijk, echte teamspeler.
 • Draagt bij aan een veilige en open aanspreekcultuur.
 • Daadkrachtig, doelgericht en besluitvaardig.

Arbeidsvoorwaarden

 • FWG 80
 • Overige voorwaarden: vakantiegeld, volledige eindejaarsuitkering, keuze om deel te nemen aan bijvoorbeeld bedrijfsfitness of het fietsplan. Mogelijkheden tot persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. 
 • Mogelijkheid om 1 dag in de week werkzaam te zijn als behandelaar en/of diagnosticus binnen GGzE.

Gewenste startdatum

 •      z.s.m.

DIVISIE FORENSISCHE & INTENSIEVE BEHANDELING
De divisie Forensische & Intensieve Behandeling (FIB) biedt langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving. Divisie FIB bestaat uit De Woenselse Poort, eenheid Intensieve Behandeling, eenheid Zorg & Veiligheid, Gezondheidscentrum en het Centrum voor Bezinning.

Een onderdeel van deze divisie is de Woenselse Poort. De Woenselse Poort is een grote landelijke aanbieder van forensische zorg en biedt multidisciplinaire, gespecialiseerde behandeling aan cliënten met ernstige gedragsproblemen, vaak binnen het strafrechtelijk kader, maar soms ook civielrechtelijk. Deze behandeling vindt plaats op drie beveiligingsniveaus en in ambulante context met als doel de risico’s beheersbaar te maken zodat een veilige terugkeer naar de samenleving of een andere woonvorm mogelijk is. Ook na de (verplichte) behandeling geven we cliënten passende ondersteuning. Hierin werken we samen met partners in de regio en landelijk.

De eenheid Intensieve Behandeling omvat onder andere de Kliniek Intensieve Behandeling en helpt cliënten en hulpverleners om een vastgelopen behandelrelatie weer op de rails te krijgen. Het betreft bovenregionale zorg, die aangemerkt is als cruciale zorg.

Behandelen in veiligheid staat centraal bij De Woenselse Poort. Zij investeren in een veilige behandelomgeving voor cliënten en medewerkers en leveren zo een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. Cliënten krijgen zoveel mogelijk de regie over hun eigen behandeling. Ten behoeve van het werken zijn er inwerkprogramma’s, (bij)scholingstrajecten en is er tijd voor teamontwikkeling. 

Organisatiestructuur divisie forensische & intensieve behandeling

 • Directie: Duale directie (directeur bedrijfsvoering en directeur behandeling)
 • Aantal managers/leidinggevenden: 7
 • Aantal medewerkers/fte: 620 medewerkers
 • Aantal behandelaren: 27 regiebehandelaren en psychiaters
 • Aantal cliënten: 260 klinisch opgenomen cliënten en 550 ambulante cliënten
 • Aantal vrijwilligers: 5
 • Medezeggenschap: Centrale cliëntenraad, deelraden, ondernemingsraad
 • Jaaromzet: 65 mln 

GGzE 

 • GGzE heeft jaarlijks bijna 12.000 cliënten in zorg. Ruim 2.500 medewerkers (bijna 2.000 fte), 350 vrijwilligers en zo’n 50 ervaringsdeskundigen zetten zich dagelijks met hart en ziel voor de organisatie in. De omzet over het jaar 2023 bedroeg ca. € 220 miljoen. De balans is gezond. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in innovatie en zorgtechnologie.
 • GGzE is verantwoordelijk voor de crisisdienst in Eindhoven de Kempen. We werken transdiagnostisch en bieden ambulante en outreachende multispecialistische zorg dicht bij de cliënt en diens leefwereld en klinische zorg centraal in Eindhoven. GGzE biedt een breed scala aan woonbegeleiding van ambulant tot 24 uurs setting.
 • GGzE rondt haar nieuwe meerjarenstrategie 2024-2028 medio 2024 af. Naast het verstevigen van het fundament bestaat de strategie uit drie ambities, om zo de best mogelijke zorg te bieden aan mensen met complexe mentale problemen. Dat doen we vanuit de ambitie expert in het netwerk, digitaal sterk en duurzaam beter. 
 • GGzE voelt zich in de creatieve en innovatieve regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant als een vis in het water. De organisatie kijkt verder dan voor de hand liggende samenwerkingen en onderhoudt relaties met onderwijs, bedrijfsleven en de sport- en cultuursector. GGzE is - ook op landelijk niveau - koploper op het gebied van zorginnovaties voor psychische gezondheid en geeft handen en voeten aan bestaande en nieuwe concepten als digitalisering, netwerkzorg, transdiagnostisch werken en ecosystemen voor mentale kracht. Naast bovengenoemde voortrekkersrol in zorginnovatie, is GGzE een grote landelijke aanbieder in de forensische zorg – via De Woenselse Poort.
 • GGzE is als specialistische zorgaanbieder onderdeel van de regio, en aanbieder van bovenregionale zorg, en heeft daarmee een intrinsieke wens mee te bouwen aan de veranderingen die nodig zijn om mentale gezondheid en veerkracht te ontwikkelen en borgen en bij te dragen aan de doelen van het Integraal Zorgakkoord. 
 • GGzE hecht veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit en streeft naar een werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun culturele achtergrond, persoonlijkheid, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.

Organisatiestructuur

 • De raad van bestuur van GGzE bestaat uit twee personen, een voorzitter en een lid raad van bestuur. De raad van bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur uit.
 • De geneesheer-directeur houdt toezicht op de naleving en de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en andere gezondheidswetgeving, als ook op de kwaliteit van de zorg.
 • GGzE  kent een duale management sturing (inhoudelijk en bedrijfsvoerend).
 • Het directieteam bestaat uit de directeuren van de stafdiensten (Financiën/ICT en HR&D), de secretaris raad van bestuur en het duaal management van de drie divisies: Divisie Volwassenen, Lokaal & Jeugd (VLJ); Divisie Volwassenen, Centraal & Ouderen (VCO) en Divisie Forensische en Intensieve Behandeling, inclusief De Woenselse Poort (FIB). 
 • GGzE heeft een toegewijde centrale cliëntenraad en ondernemingsraad, naast de medische, psychologische, verpleegkundige, agogische en ervaringsdeskundige staven, die nauw bij de beleidsvorming en -uitvoering worden betrokken.

Meer informatie is te vinden op www.ggze.nl

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure. 

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Marja Suur, partner
Chantal Fonteijn, PA
T: 0850 – 734 710

 

Recente vacatures

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Beleidsadviseur Oncologie - Zwangerschapsverlof

's-Hertogenbosch
24 - 32 uur
S&L Zorg

Teamleider wonen

Bergen op Zoom
Parttime / Fulltime