zoekt een

Directeur behandeling | divisie volwassenen, lokaal en jeugd

Maak het verschil

 • Je werkt intensief samen met je collega-directeur bedrijfsvoering en bent samen verantwoordelijk voor de
  divisie. Tevens maak je deel uit van het organisatiebrede directieteam (verantwoordelijkheid delen voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de strategische doelstellingen van GGzE).
 • In je werkwijze laat je voorbeeldgedrag zien als het gaat over een cultuur waarin samenwerken belangrijk is. Waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd.
 • Je bent in staat om jouw eenheden mee te nemen in de beoogde verandering waarbij jouw aandacht primair uitgaat naar de geboden zorg en begeleiding van managers en behandelteams. We vinden het belangrijk dat je actief stuurt op?samenwerking over de eenheden heen, zodat de zorg als geheel beter wordt.
 • Je organiseert een transparante en vlot lopende communicatie waarbij medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Je bent een inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de leidinggevenden en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Je geeft de leidinggevenden ruimte en draagt zorg voor hun opleiding en ontwikkeling maar bewaakt tegelijkertijd de executiekracht van de divisie.
 • Je draagt samen met je collega-directeur, zorg voor een positief en veilig leef-, leer- en werkklimaat voor medewerkers en cliënten binnen de divisie.
 • Je vervult een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg gewaarborgd is.
 • Samen met je collega-directeur bedrijfsvoering neem je de lead om organisatie breed beleid te vertalen naar de divisie. Je stelt jaarplannen op en draagt zorg voor implementatie.
 • Je hebt nauw contact met de interne vakgroepen, het College Geneesheren, Directeur en staven. Ook ben je onderdeel van regionale en landelijke netwerken.
 • Je coördineert en ondersteunt het netwerk voor de twee topklinische afdelingen in je divisie.
 • Met lef en creativiteit speel je samen met het management van de divisie en met de afdeling HR&D in op de huidige arbeidsmarktkrapte in de sector. Je draagt op deze manier bij aan de positionering van GGzE als aantrekkelijke werkgever.

Jouw toekomstige werkplek en team
GGzE bestaat naast een concern brede staforganisatie uit drie zorg verlenende divisies: de divisie Volwassenen Lokaal en Jeugd (VLJ), de divisie Volwassenen Centraal en Ouderen (VCO) en de divisie Forensische en Intensieve Behandeling (FIB), en uit een aantal sociale ondernemingen. De divisie VLJ bestaat uit eenheid Kind en Jeugd, acht gebiedsteams en een centraal gebiedsteam gericht op behandeling en begeleiding van volwassenen.

De eenheid Kind en Jeugd biedt hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar met psychische problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn. Ook jongeren die vanwege hun gedrag in contact zijn gekomen met jeugdreclassering of de Raad voor de Kinderbescherming kunnen bij ons terecht. Daarnaast bieden we ondersteuning als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, als er sprake is van problemen in de thuissituatie of bij ernstige psychische problemen bij een van de ouders.

Sinds 2023 werken we met gebiedsteams in Eindhoven en omliggende gemeenten. In deze teams werken alle behandelaren en begeleiders samen zodat mensen eerder, sneller en dichterbij zorg krijgen. We werken nadrukkelijker samen met mensen en (zorg)organisaties die voor cliënten belangrijk zijn namelijk familie, vrienden, buren en verenigingen. Maar ook met huisartsen, maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, politie en woningcorporaties. De geboden zorg in de gebiedsteams is voor het merendeel ambulant en bestaat uit behandeling (zorgverzekeringswet) en begeleiding (WMO). Daarnaast zijn er in de gebiedsteams verschillende locaties waar cliënten begeleid wonen.

Doe je mee? We kijken uit naar een inspirerende en fijne samenwerking.

Organisatiestructuur divisie Volwassenen, Lokaal & Jeugd 

 • Directie: Duale directie (directeur bedrijfsvoering en directeur behandeling)
 • Aantal leidinggevenden: 12 managers met daaronder ressorterend 10 teamleiders
 • Aantal medewerkers/fte: 626 fte
 • Aantal cliënten: ca. 340 klinisch opgenomen cliënten en ca. 6000 ambulante cliënten
 • Medezeggenschap: Centrale cliëntenraad, deelraden, ondernemingsraad
 • Jaaromzet: 77 mln.

Jouw achtergrond

 • Opleiding: psychiater, klinisch psycholoog, of verpleegkundig specialist GGZ
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in de zorg (cure), in het aansturen van een groot organisatieonderdeel.
 • Je hebt ruime kennis van het GGZ-veld en je kunt dit vertalen naar het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het realiseren van vernieuwingen.
 • Je bent uitstekend in staat om multidisciplinaire teams te verbinden en draagvlak te creëren.
 • Je hebt ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
 • Je bent communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen zoals gemeentes en collega-instellingen.
 • Vanuit je behandelinhoudelijkheid werk en kijk je transdiagnostisch.

En verder...

 • Ben je een krachtige persoonlijkheid, in balans, positief ingesteld en resultaatgericht.
 • Draag je bij aan een veilige en open aanspreekcultuur.
 • Ben je daadkrachtig, volhardend en besluitvaardig.
 • Ben je goed in het verbinden van mensen, en gaat het je gemakkelijk af om zichtbaar en toegankelijk te zijn.

Ons aanbod

 • GGzE biedt een bruto maandsalaris passend bij jouw kennis en ervaring volgens de CAO van de GGZ. Voor deze functie is dat schaal 80: minimaal €6.679 - maximaal €10.358 op basis van 36 uur.
 • Daarnaast komen een eindejaarsuitkering (volledige 13e maand), vakantiegeld en goede pensioenvoorwaarden jouw kant op.
 • Mogelijkheid om één dag in de week werkzaam te zijn als behandelaar en/of diagnosticus binnen GGzE.
 • We stimuleren mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei in tijd, geld en aandacht waarbij jij zelf de regie neemt.
 • Als leuk extraatje kan je deelnemen aan het fietsplan.
 • Veel locaties van de GGzE bevinden zich op het prachtige landgoed De Grote Beek in Eindhoven. Je kunt hier wandelen in de bossen, genieten van onze boerderijdieren en een lekker kopje koffie nemen bij onze Caffeine Dealers met je collega’s.

Over GGzE

 • GGzE heeft jaarlijks bijna 12.000 cliënten in zorg. Ruim 2.500 medewerkers (bijna 2.000 fte), 350 vrijwilligers en zo’n 50 ervaringsdeskundigen zetten zich dagelijks met hart en ziel voor de organisatie in. De omzet over het jaar 2023 bedroeg ca. € 220 miljoen. De balans is gezond. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in innovatie en zorgtechnologie.
 • GGzE is verantwoordelijk voor de crisisdienst in Eindhoven de Kempen. We werken transdiagnostisch en bieden ambulante en outreachende multispecialistische zorg dicht bij de cliënt en diens leefwereld en klinische zorg centraal in Eindhoven. GGzE biedt een breed scala aan woonbegeleiding van ambulant tot 24 uurs setting.
 • GGzE heeft haar nieuwe meerjarenstrategie 2024-2028 recent afgerond. Naast het verstevigen van het fundament bestaat de strategie uit drie ambities, om zo de best mogelijke zorg te bieden aan mensen met complexe mentale problemen. Dat doen we vanuit de ambitie expert in het netwerk, digitaal sterk en duurzaam beter.
 • GGzE voelt zich in de creatieve en innovatieve regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant als een vis in het water. De organisatie kijkt verder dan voor de hand liggende samenwerkingen en onderhoudt relaties met onderwijs, bedrijfsleven en de sport- en cultuursector. GGzE is - ook op landelijk niveau - koploper op het gebied van zorginnovaties voor psychische gezondheid en geeft handen en voeten aan bestaande en nieuwe concepten als digitalisering, netwerkzorg, trans diagnostisch werken en ecosystemen voor mentale kracht. Naast bovengenoemde voortrekkersrol in zorginnovatie, is GGzE een grote landelijke aanbieder in de forensische zorg (De Woenselse Poort).
 • GGzE is als specialistische zorgaanbieder onderdeel van de regio, en aanbieder van bovenregionale zorg, en heeft daarmee een intrinsieke wens mee te bouwen aan de veranderingen die nodig zijn om mentale gezondheid en veerkracht te ontwikkelen en borgen en bij te dragen aan de doelen van het Integraal Zorgakkoord.
 • GGzE hecht veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit en streeft naar een werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun culturele achtergrond, persoonlijkheid, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.

Organisatiestructuur

 • GGzE heeft een tweehoofdige raad van bestuur (duaal management).
 • Het college geneesheren-directeur houdt toezicht op de naleving en de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en andere gezondheidswetgeving, als ook op de kwaliteit van de zorg.
 • GGzE  kent een duale management sturing (inhoudelijk en bedrijfsvoerend).
 • Het directieteam bestaat uit de directeuren van de stafdiensten (Financiën/ICT en HR&D), de secretaris raad van bestuur en het duaal management van de drie divisies: Divisie Volwassenen, Lokaal & Jeugd (VLJ); Divisie Volwassenen, Centraal & Ouderen (VCO) en Divisie
 • Forensische en Intensieve Behandeling, inclusief De Woenselse Poort (FIB).
 • GGzE heeft een toegewijde centrale cliëntenraad en ondernemingsraad, naast de medische, psychologische, verpleegkundige, agogische en ervaringsdeskundige staven, die nauw bij de beleidsvorming en -uitvoering worden betrokken.

Vragen?
Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je jezelf wenden tot Ingrid Willems (Raad van Bestuur) via telefoonnummer 06-51094371.

Solliciteren
Spreekt de functie je aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. We ontvangen je reactie graag vóór 20 juli 2024.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Recente vacatures

S&L Zorg

Teamleider wonen

Bergen op Zoom
Parttime / Fulltime