Wij vragen

Profiel lid raad van toezicht bij Stichting Villa Boerebont / De Moerbei in Breda

Organisatie

Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, hobby’s. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Niet iedere jongere heeft de kans op te groeien in een kansrijke omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken en problemen. Soms gelegen in de problematiek van de jongere, soms in die van zijn leefomgeving, soms door een combinatie hiervan. Hierdoor is het vinden van het juiste pad voor iemand soms erg lastig. Soms zijn er veel omzwervingen nodig om uiteindelijk toch op de juiste weg te komen. Het startpunt hiervoor wil Villa Boerebont bieden, zonder teveel achteruit te kijken, ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te zitten. Zorg die niet wordt bepaald door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar zorg door actieve, betrokken, persoonlijke bejegening.

De basis hiervoor ligt in een prettige, veilige, geborgen en stabiele woonomgeving, begeleiding vanuit nabijheid en middels een zinvolle dag invulling.

Wat VBB biedt is zorg, zo normaal als mogelijk en zo speciaal als nodig, net zo lang de jongere er klaar voor is zijn of haar plek in de maatschappij vorm te geven.

Villa Boerebont is een jongerenhulporganisatie, wij zetten ons met grote gedrevenheid in voor jongeren die door diverse omstandigheden tussen wal en schip vallen of dreigen te vallen. Wij zijn een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende zorgorganisatie en hebben contracten met diverse gemeenten en zorgkantoor. De stichting heeft verschillende locaties, waar woonbegeleiding, (individuele) begeleiding, activering en zinvolle dag invulling wordt geboden.

Dit doen wij met een jong, gedreven enthousiast team en zetten ons iedere dag opnieuw in om de eigenheid van de stichting ten goede te laten komen aan onze zorgvragers.

We kennen kleinschalige samenlevingsvormen: duurzaam, betrokken en vanuit nabijheid. Wij bieden vanuit onze kernwaarden – veilig, verbonden, vooruit – een ontwikkelingsgericht zorg- en leefklimaat voor jongeren en jong volwassenen met diverse problematieken zoals een beperking, gedragsproblematiek. Of een combinatie hiervan. De ondersteuning is gericht op het bereiken van maximale zelfredzaamheid naar vermogen, passend en duurzaam.

Onze dochteronderneming De Moerbei B.V. is een jonge en bruisende organisatie die zinvolle dag invulling biedt aan jongeren en volwassenen met diverse achtergronden en begeleidingsvragen. De Moerbei zorgt voor een positieve stimulerende omgeving, waarin deelnemers hun talenten en interesses leren ontdekken, inzetten en ontwikkelen.

Organisatiestructuur

Binnen Stichting Villa Boerebont / De Moerbei zijn ruim 70 bevlogen medewerkers werkzaam, verdeeld over de diverse locaties in Breda / Terheijden. Hiernaast hebben we nog een mooie pool van betrokken vrijwilligers en stagiaires die ons op diverse fronten ondersteunen. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van Stichting Villa Boerebont / de Moerbei. Wij kennen een tweekoppige Raad van Bestuur.

Voor meer informatie: www.villaboerebont.nl / www.de-moerbei.com

Plaats in de organisatie

De raad van toezicht is inhoudelijk klankbord van en houdt toezicht op de raad van bestuur, vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. De tweekoppige raad van bestuur zijn statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de visie, strategie, beleid en resultaten.

De huidige raad van toezicht wordt gevormd door een voorzitter en 3 leden.

De raad van toezicht houdt op een dynamische en betrokken wijze integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Stichting Villa Boerebont / De Moerbei. De raad van toezicht wordt, als gewaardeerd kennispartner, in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van Stichting Villa Boerebont / De Moerbei in de regio en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is professioneel, positief, constructief en transparant. De raad van toezicht heeft, naast oog voor haar professionele taak, ook veel aandacht voor het hart van de organisatie en weet deze authentieke positie ook te behouden en te stimuleren. Daarnaast heeft zij aandacht voor onderlinge verbinding en straalt deze verbinding met oog voor plezier en relativering uit. Onderling en naar de organisatie.

De raad van toezicht bewaakt en handelt volgens Governance code zorg 2017

Taken

- het belang en resultaat van het zorgvuldig uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Stichting Villa Boerebont / de Moerbei;

- realisatie van de (statutaire) doelstellingen van Stichting Villa Boerebont / De Moerbei op basis van de ambitieuze waardengedreven strategie;

- resultaten en toets op de risico's verbonden aan de uitvoering van zorg van Stichting Villa Boerebont / De Moerbei;

- opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

- de uitvoering van het beleid, de daarbij behorende cyclische bedrijfsprocessen en risicobeheersing;

- kwaliteit en innovatie van de zorg;

- naleving van wet- en regelgeving;

- continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht met veel plezier en inzet invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden raad van toezicht klankbord, verbinder en inspirator voor de raad van bestuur. De raad van Toezicht ontvangt hiervoor een bescheiden vergoeding.

Algemeen profiel

Ons toekomstig lid raad van toezicht beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring en heeft een stevige financiële achtergrond en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Je beschikt over een visie op het domein van zorg- en welzijn en heeft affiniteit met het veld waarin en de populatie waarvoor Stichting Villa Boerebont / De Moerbei actief is.

Je onderschrijft met nadruk het authentieke hart van de organisatie en de doelstellingen. Je kunt je vinden in de kernwaarden van de organisatie en zullen deze altijd voor in het hoofd hebben.

Je hebt zicht op het strategisch management van organisaties met inhoudelijk gedreven professionals en levert een bijdrage aan de raad van toezicht vanuit het besef van de maatschappelijke opdracht van Stichting Villa Boerebont / De Moerbei.

- vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;

- onafhankelijk, in staat kritisch en constructief ook de gevoelige thema's bespreekbaar te maken;

- durven te prikkelen en elkaar, met respect, uit te dagen;

- oprecht geïnteresseerd en betrokken;

- verbindend en sensitief op mens en proces;

- evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

- relevant netwerk;

- voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit).

Contact

Meer informatie? Je kunt contact opnemen met de raad van bestuur op

06-46310341 of met de voorzitter raad van toezicht op 06-34514710. Een motivatie (inclusief actueel cv) kan tot 5 oktober 2020 gestuurd worden naar hr@villaboerebont.nl.

Ons aanbod

De leden van de RvT werken onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed.

Interesse?

Voor meer informatie verwijzen we naar de website https://villaboerebont.nl

Voor inhoudelijke vragen graag contact opnemen via e-mail met Johan van Zon, lid van de Raad van Toezicht, jgn.vanzon@ziggo.nl.

Vragen over de procedure en sollicitaties kunnen tot 25 september a.s. gestuurd worden aan: HR@villaboerebont.nl. Kandidaten ontvangen bericht in week 40. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden met drie leden van de Raad van Toezicht.

Startdatum: zo spoedig mogelijk.

Vorige Volgende