Wij vragen

Veilig Thuis Brabant Noordoost is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Het doel van Veilig Thuis is het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij het borgen van veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem centraal staat. Veilig Thuis richt zich op de kinderen, slachtoffers, plegers, omstanders en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ter aanvulling van de formatie zijn we op zoek naar een

VERTROUWENSARTS VEILIG THUIS
(aantal uur in overleg maar minimaal 16 uur)

Een combinatiefunctie met Veilig Thuis Midden-Brabant is mogelijk,
klik hier voor deze vacature)

De kerntaken van Veilig Thuis zijn: advies, ondersteuning en onderzoek naar aanleiding van meldingen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis werkt outreachend en is gericht op de ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Oost-Brabant. Je draagt zorg voor het doen stoppen van geweld en duurzame veiligheid binnen het systeem. Je werkt daarbij nauw samen met diverse organisaties.

De vertrouwensarts is het aanspreekpunt voor meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling uit de gezondheidszorg. De vertrouwensarts wordt betrokken bij alle meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties voor volwassenen en kinderen, seksueel misbruik, (vermoeden van) psychiatrische problematiek, bij een vermoeden van verslavingsproblematiek, bij andere ernstige ziekten bij ouders, bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van mishandeling voorkomen. De vertrouwensarts vervult zijn rol in nauwe samenwerking met een medewerker Veilig Thuis.

Taken

1. Adviseren aan artsen bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling:

 • inzake medische diagnostiek om een kind met (een vermoeden van) kindermishandeling te onderzoeken,
 • inzake verdere diagnostiek en aanpak (o.a. het voeren van gesprekken met ouders /kind) bij het vermoeden van kindermishandeling,
 • inzake het interpreteren van de specifieke medische en psychiatrische gegevens van volwassenen en kinderen en deze te plaatsen in de context van het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling,
 • inzake de forensische beschrijving en beoordeling van lichamelijke symptomen,
 • ten aanzien van het beroepsgeheim en juridische aspecten bij het bespreken en melden van een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling (KNMG meldcode).

2. Adviseren bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.


3. Onderzoek:

 • onderzoeken, beoordelen en interpreteren van (medisch/psychiatrische) gegevens van volwassenen en kinderen;
 • voeren van diagnostische-, interventie- en confrontatiegesprekken met volwassenen en kinderen;
 • maken van een risicotaxatie en het hanteren van risico’s;
 • waar nodig motiveren tot en overdragen van volwassenen en kinderen aan hulpverlening op grond van concrete hulpverleningsdoelen.

4. Organisatorische taken:

 • onderhouden van contacten met relevante medische /hulpverlenende instanties, deskundigen en beroepskrachten;
 • registratie, verslaglegging en het opstellen van rapportages.

5. Taken met betrekking tot de ontwikkeling van het beroep:

 • geven van deskundigheidsbevordering en voorlichting aan de medische sector met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • stimuleren van protocolontwikkeling met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de medische sector.

De vertrouwensarts is op de hoogte van de wettelijke kaders van volwassenen en kinderen waarbinnen zijn of haar handelen dient plaats te hebben. De vertrouwensarts levert een bijdrage en ontleent methodieken aan wetenschappelijk onderzoek.

Functie-eisen
Voor het succesvol uitoefenen van deze functie vragen wij:
• specifieke medische, psychiatrische en/of forensische kennis (en de bereidheid tot verdere scholing daarin) en inzichten om kindermishandeling en huiselijk geweld uit te sluiten of te diagnosticeren;
• kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied zodat op termijn wordt voldaan aan door de beroepsvereniging VVAK gestelde accreditatie-eisen;
• actuele registratie in het register van Vertrouwensartsen van de VVAK of de bereidheid de opleiding te gaan volgen (hieraan zijn geen kosten verbonden, de opleiding duurt 3 jaar en een dienstverband van minimaal 16 uur per week is hiervoor nodig);
• bereidheid tot deelname aan de 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

Daarnaast beschik je over:
• vermogen tot analytisch denken en resultaatgerichtheid;
• kunnen omgaan met weerstand en agressie;
• het vermogen om te werken onder druk;
• flexibiliteit;
• vermogen tot regievoering t.b.v. het organiseren van de juiste zorg en deze te borgen;
• vermogen om netwerkcontacten te organiseren en te onderhouden;
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
• gezien de aard van de functie en de omvang van het werkgebied is het bezit van een rijbewijs en een beschikbare auto een vereiste;
• het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling.

Ons aanbod

Organisatie en arbeidsomstandigheden

De vertrouwensarts Veilig Thuis krijgt een jaarcontract. De vertrouwensarts neemt bij toerbeurt deel aan de regionale 24x7 bereikbaarheidsdienst. Salaris conform CAO Jeugdzorg, schaal 12 maximaal € 5.400,75 op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week.

Deze vacature is verlopen