Wij vragen

Binnen Cluster 7 is een vacature ontstaan voor de functie van:

Gedragswetenschapper
24 uur gemiddeld per week
Vacaturenummer 2018-44

Algemeen
De Gedragswetenschapper is gekoppeld aan Cluster 7. Cluster 7 is het Cluster van Sterk Huis waarin hoog specialistische ambulant hulpverleners werken. Zo wordt er systeemgericht gewerkt in gezinnen met kinderen en hun ouders die verwikkeld zijn in een complexe scheiding of kampen met een complex opvoedingsprobleem. In Cluster 7 wordt ook ambulant gewerkt met slachtoffers van huiselijk geweld. Indien nodig gaan ambulant hulpverleners direct op een situatie van huiselijk geweld af. Ook is er inzet op de pleger van dat geweld. De ambulant hulpverleners zijn specialisten en werken autonoom in deze aanpak. Dat kunnen zij doen omdat zij een team achter de hand hebben die hen ondersteunt en helpt bij dit complexe maar uitdagende werk. Jij bent een belangrijke pijler in dit team!

De functie
De Gedragswetenschapper is inhoudelijk verantwoordelijk voor de totale (orthopedagogische) zorg en psychodiagnostiek van de in begeleiding-/behandeling zijnde gezinnen, mannen, vrouwen en jeugdigen betreffende de inhoud, doelrealisatie en kwalitatieve uitvoering van de hulpverleningsplannen (kwaliteit, doelrealisatie, methodiekgericht, hulpverlener gericht) en advisering in deze aan betrokken leidinggevende(n) en uitvoerende medewerkers. Verder is de Gedragswetenschapper verantwoordelijk voor zorgcoördinatie, welke in uitvoering is gedelegeerd naar de ambulant hulpverlener. Doel is de veiligheid en ontwikkeling van betrokken gezinsleden te herstellen en waarborgen. De Gedragswetenschapper is in deze verantwoordelijk voor de inhoudelijke hulpverleningsplannen.
De Gedragswetenschapper is tijdens kantooruren direct beschikbaar voor complexe problematieken waar de uitvoerende (agogische) medewerker mee te maken krijgt. Buiten kantooruren doet de Gedragswetenschapper mee aan de bereikbaarheidsdienst en kan geraadpleegd worden te adviseren of interveniëren in crisissituaties.
De Gedragswetenschapper werkt vanuit multidisciplinair verband en ressorteert hiërarchisch onder de Clustermanager voor wat betreft de operationele leiding, maar met een eigen professionele verantwoordelijkheid. Vanuit de regiefunctie geeft de gedragswetenschapper functionele aanwijzingen aan pedagogisch medewerkers en ambulant hulpverleners, die de behandeling en begeleidingen van de cliënten uitvoeren. Van de Gedragswetenschapper wordt tevens een inhoudelijk methodische inbreng verwacht.

Wij vragen
Kennis

 • Afgeronde opleiding gedragswetenschapper: (Psychologie, Ortho-)Pedagogiek
 • Aantoonbare ervaring in de functie van Gedragswetenschapper
 • Kennis van het werkveld/de sociale kaart
 • Kennis van en bevoegdheden op het gebied van diagnostiek zijn gewenst
 • Kennis van de voor de sector relevante methodieken zijn gewenst:
 • IAG methodiek
 • Signs of Safety
 • Krachtwerk
 • Ouderschap Blijft en aanvullende interventies rondom complexe scheidingen

Specifieke functiekenmerken
Je onderkent en houdt de maatschappelijke trends en de juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen bij. Je hebt affiniteit en ervaring met ontwikkelingen binnen de transitie en transformatie en plezier in veranderingen, waarbij je in staat bent om hier een stimulerende bijdrage aan te leveren. Je hebt ervaring met projectmatig werken, waarbij je toewerkt naar projectdoelen en inhoud en planning concretiseert.

Verder bezit je over de volgende eigenschappen/kenmerken:

 • Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Klantgericht werken vanuit een sterk analytisch vermogen en systeemgerichte blik op verschillende niveaus (gezinsniveau en hulpverlenersniveau);
 • Oplettend, geduldig en nauwgezet werken in gedragsobservaties en diagnostiek;
 • Open houding, proactief en ondernemend;
 • Coachend en ondersteunend op vraaggericht handelen van de professionals (motiverend en stimulerend) als ook coachen en ondersteunen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de professional zelf (motiveren en zelfredzaamheid van het team vergroten);
 • Ondernemerschap; je gaat outreachend te werk en bent in staat kansen te signaleren in de omgeving en daar naar te handelen waarbij je risico’s durft te nemen;
 • Een netwerker en een pionier waarbij je graag bijdraagt aan vernieuwing en innovatie. Je profileert je als gesprekspartner, komt aan tafel bij partijen zoals ketenpartners en gemeenten, gaat actief in contact bij externe stakeholders, positioneert Sterk Huis in de regio;
 • Sociale vaardigheden, waaronder overtuigingskracht voor het geven van functionele aanwijzingen en het onderhouden van contacten
 • Analytisch vermogen
 • Enthousiasmerend en overtuigend; in staat om de vraag te vertalen naar passend aanbod waarbij je out of the box te werk kunt gaan; je bent in staat met tegengestelde belangen om te gaan en kunt hierin effectief onderhandelen; je hebt kennis van verschillende vormen van weerstand en weet hierop constructief te reageren;
 • Flexibel; je past je gedrag aan in de veranderende omgeving en sluit aan daar waar nodig;
 • Samen met de teams de bedrijfsvoering op orde houden.

Ons aanbod

Een afwisselende functie in een professionele, dynamische, multiculturele en collegiale werkomgeving. Startdatum is bij voorkeur per direct. Aanstelling geschiedt conform de CAO-Jeugdzorg. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 11 met een minimaal salaris van € 3.115,51 en maximaal € 4.707,94 per maand o.b.v. 36 uur per week. Daarnaast kent Sterk Huis een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Deze vacature is verlopen