Wij vragen

Over CJG Breda
CJG Breda bestaat uit jeugdprofessionals van drie organisaties (IMW Breda, MEE West-Brabant, en Surplus Welzijn). Deze vacature is voor Surplus.

Het CJG is in Breda een netwerksamenwerking waarin organisaties samenwerken om Bredase ouders en jeugdigen van 0-23 jaar te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien is altijd een zaak van ouders en jeugd zelf. Wanneer dit echter tijdelijk uit balans is geraakt helpt en ondersteunt de jeugdprofessional totdat het gezin, de ouder(s) en/of de jongere weer zelf verder kan. Waar dit lastig wordt behoort ook risicotaxatie tot de taak van het CJG. In afstemming met ouders wordt een inschatting gemaakt voor inzet CJG of mogelijk vervolg.

Onze uitgangspunten zijn.

 • Eigen kracht vóór professionele inzet.
 • We gaan uit van wat goed gaat en van krachten, oplossingsgericht werken en positief opvoeden.
 • Passende zorg als het nodig is, zo snel en dichtbij huis als mogelijk, liefst thuis en in de wijk.

Binnen het CJG zijn er 3 taakgroepen: Wijk CJG’er, CJG – coach en Huisartsen CJG’er. Wij zoeken voor deze vacature een wijk – CJG-er.

Taken van een wijk-CJG-er

 • De primaire taak is de vraagverheldering bij binnen komende casuïstiek.
 • Ouders melden zich zelf met een opvoedings- of ondersteuningsvraag of zorg.
 • Veilig Thuis heeft met een gezin gesproken en vandaaruit komt een vraag voor ondersteuning in een gezin.

Samen met het gezin en/of jeugdige kijk je naar de hulpvragen en problemen die zich voordoen en welke ondersteuning gewenst en nodig is.

 • Contact persoon voor enkele scholen in het (basis)onderwijs, om korte lijntjes te houden en snel te schakelen bij een opvoedkundige vraag of zorg van ouders/leerkrachten. In transparant overleg met ouders.
 • Daarnaast richt een wijk-CJG’erzich op de signalen in de wijk, de preventie en het vergroten van de eigen kracht. Ze organiseren in samenwerking met ketenpartners preventieve groepsactiviteiten (ontmoeting, voorlichting, training) voor ouders en jeugdigen. Zij richten zich op het versterken van sociale netwerken van kwetsbare gezinnen.
 • Tevens werkt de wijk-CJG’er regelmatig met vrijwilligers, scholen en partners in de wijk samen en onderhoudt actief dit netwerk om met korte lijntjes te kunnen schakelen.

Verantwoordelijkheden

Als jeugdprofessional heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je werkt volgens het principe van ‘één-gezin, één-plan’.
 • Je gaat als wijk CJG’er met ouders onderzoeken wat hun vraag is vanuit het perspectief kind-ouders-omgeving. Uitgangspunt is het herstellen van eigen kracht en het versterken van het probleemoplossend vermogen van ouders en jeugdigen, vaak met behulp van het eigen netwerk. Als wijk CJG’er ga je met ouders hierin op zoek naar mogelijkheden en de uiteindelijke hulpvraag. Om deze vervolgens om te zetten naar een actief hulp inzet. Zo licht mogelijk, maar zoveel als nodig. Dit kan zijn vanuit een vrijwilliger/maatje, een CJG coach of doorverwijzing naar inzet via de gemeente, verwijzing aanvragen.
 • Je werkt methodisch en systeemgericht en betrekt ouders en jeugdigen en hun informele netwerk actief of activeert het netwerk, bent in staat belangrijke derden in beeld te brengen.
 • Je bent alert op risicofactoren en signalen van kindermishandeling en weet te handelen bij een vermoeden van onveiligheid en geweld rondom de jeugdige en weet dan de benodigde stappen te zetten vanuit het afwegingskader van de Meldcode.
 • Je bent in staat concrete veiligheidsplannen met het gezin te maken.
 • Je kunt reflecteren en constructief kritisch zijn op je eigen functioneren en het professioneel handelen, maar ook dat van je team en andere professionals. Op een positieve en opbouwende manier elkaar scherp houden.
 • Je kunt concreet registreren en een dossier voeren volgens lokale afspraken en wettelijke AVG eisen.

Vaardigheden / competenties

 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag of zorg naar een

professionele Vraagverheldering, samen met ouders/jeugdigen waardoor zij zicht hebben op de doelen en het beoogde resultaat.

- goede sociale, communicatieve vaardigheden

- systemische kijk op gezinsstructuur en gedragsproblematiek.

- kijken voorbij het gedrag, wat ligt er aan ten grondslag, wat kan met woorden (nog) niet gezegd worden.

 • vraaggericht kunnen werken
 • outreachend kunnen werken
 • in staat om planmatig, methodisch en gestructureerd samen te werken met ketenpartners;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • het vermogen om een jeugdige en gezin te motiveren om hulp te aanvaarden binnen hun eigen regie, maar indien nodig de regie functie kunnen nemen (binnen de mogelijkheden van het voorliggende veld).
 • Doortastend in het signaleren- en omgaan met weerstand, temperament volle ouders, kijken achter emotie.
 • Je consulteert en deelt vragen, twijfels en zorgen m.b.t. gezinnen binnen het CJG-wijkteam, Veilig Thuis, Jeugdregisseurs van de Gemeente Breda of het Jeugd Advies Team (JAT);
 • Zicht op veiligheid houden in afstemming met betrokken ketenpartners.
 • Specifiek voor dit team zijn we op zoek naar iemand met expertise op vlak van: Complexe (veiligheids)Casuïstiek, Complexe Scheidingen, trauma en hechting.

Functie-eisen

 • Een relevante afgeronde HBO opleiding;
 • Geregistreerd in kwaliteitsregister SKJ;
 • In bezit van een VOG van maximaal 1 jaar oud
 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Minimaal 2 jaar als jeugdprofessional of een soortgelijke functie
 • Kennis van en ervaring met opgroeien, ontwikkeling en het functioneren van jeugdigen;
 • Kennis van (complexe) gezinssystemen, samengestelde gezinnen en effecten op individuele gezinsleden, signalen en risicofactoren;
 • Kennis van gespreksmodellen en motiverende gesprektechnieken oa Oplossingsgericht werken
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Jeugdwet, privacywetgeving, meldcode, rechten van het kind);
 • Kennis van en inzicht in het werkveld, het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken zoals Sociale Netwerkversterking en Signs of Safety;
 • Kennis en affiniteit met multiproblem gezinnen en het werken met gezinnen met andere culturele achtergronden

Organisatorische positie

De jeugdprofessional werkt binnen het CJG en valt onder de leidinggevende van Surplus.

Ons aanbod

Wat wij bieden

 • Een gezellig, enthousiast, flexibel en collegiaal team.
 • Een boeiende, dynamische en afwisselende werkomgeving.
 • Casuïstiek-, intervisie en collegiale consultatie / ondersteuning.
 • Een vrij te besteden individueel keuze budget.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 9.
 • Tijdelijk dienstverband van 20-27 uur per week.

Herken jij je in bovenstaand profiel en ben je snel beschikbaar?

Dan zoeken we jou!

Interesse?

Interesse?
Solliciteren kan door op de knop “direct solliciteren” te klikken en je brief en CV toe te voegen. Sluitingsdatum: 15 augustus a.s.

Heb je vragen over deze functie dan kun je contact opnemen met Vicky Corthout, vicky.corthout@surplus.nl en/of Lydia van Bree lydia.van.bree@cjgbreda.nl 06-39833451

Deze werving is zowel in- als extern uitgezet. Interne kandidaten zullen bij gelijke geschiktheid voorrang hebben.

Vorige Volgende